Vyhlásenie o prístupnosti

Obec Sebechleby má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo sebechleby.com.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

    a) nesúlad s pravidlami prístupnosti podľa § 14 vyhlášky o štandardoch pre ITVS

Na webovom sídle sa môže vyskytovať obsah, ktorý nie je prístupný a to hlavne z historických dôvodov. Jedná sa prevažne o staršie dokumenty, ktoré sú v skenovanej podobe bez textovej alternatívy. Našou snahou je tieto dokumenty postupne nahrádzať, prípadne ak im končí platnosť zverejnenia, tak z webového sídla odstraňovať. Tiež z historických dôvodov sú zverejnené viaceré staršie články, ktoré majú zníženú prístupnosť na sémantickej úrovni z dôvodu nesprávnej syntaktickej štruktúry, napr. rozloženie článku do tabuľky, aj keď sa nejedná o významovo tabuľkový obsah, prípadne sa ojedinele môže v starších článkov vyskytnúť obrázok bez alternatívneho popisu.

Na webovom sídle sa môže vyskytovať obsah, napr.  zverejňované dokumenty pochádzajúce od tretích strán, napr. rôzne tabuľky, sumáre(faktúr, objednávok) a pod, ktoré nespĺňajú exaktné sémantické pravidlá pri tvorbe tabuliek.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 13.2.2024.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi bolo vykonané:

    a) samohodnotením,

Vyhlásenie bolo naposledy aktualizované 13.2.2024

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade, že sa na našom webovom sídle vyskytuje obsah, ktorý nie je v súlade s pravidlami prístupnosti podľa § 14 ods. 1 vyhlášky o štandardoch pre ITVS, oznámte to, prosím

1.) obsahovému prevádzkovateľovi webového sídla na e-mailovej adrese: info@sebechleby.com

alebo

2.) technickému prevádzkovateľovi webového sídla na e-mailovej adrese: webmaster@r65studio.sk

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivej odpovede na oznámenie nesúladu webového sídla s pravidlami prístupnosti podľa § 14 vyhlášky o štandardoch pre ITVS v rámci mechanizmu spätnej väzby alebo v prípade neuspokojivej odpovede na žiadosť o informáciu alebo obsah, ktorý je vyňatý z rozsahu pôsobnosti zákona o ITVS v rámci mechanizmu spätnej väzby, sa môžete obrátiť na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ako na subjekt poverený presadzovaním Smernice (EÚ) 2016/2102, na adrese:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Pribinova 25

811 09 Bratislava

alebo na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.