Hlavný kontrolór

Ing. Anna POMAHAČOVÁ
Hlavná kontolórka obce

+421 902 190 604
anna.odgreganov@gmail.com
Ing. Terézia Krnáčová, starostka obce Sebechleby
  • hlavný kontrolór obce Sebechleby (ďalej len hlavný kontrolór) vykonáva svoju činnosť v rámci pôsobnosti orgánov obce,
  • hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo v súlade s § 18 ods. (1) a § 18a zákona. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesť rokov,
  • funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnických osôb založených alebo zriadených obcou, iného zamestnanca obce.


Rozsah kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra

  • Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami, ako aj zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia s majetkom a majetkovými právami obce, kontrola hospodárenia s finančnými zdrojmi a kontrola finančných operácií, hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou,
  • Kontrola právnických osôb založených obcou Sebechleby, právnických osôb s majetkovou účasťou obce a právnických osôb, v ktorých je obec spoluvlastníkom. Kontrolu vykonáva v rozsahu tohto majetku, v súlade s príslušnými zriaďovacími dokumentmi (štatút, stanovy) a podľa požiadaviek obecného zastupiteľstva,
  • Kontrola tvorby a čerpania jednotlivých položiek rozpočtu obce,
  • Vykonávanie kontroly účtovníctva a pokladničných operácií obecného úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou,
  • Kontrola súladu činnosti organizácií a právnických osôb zriadených obcou s ich zriaďovacími a zakladacími listinami,
  • Kontrola správnosti dodržiavania náležitostí vo veciach miestnych daní a poplatkov v obci, verejnej dávky ako i poskytnutia pôžičky, dotácie alebo návratnej finančnej pomoci právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a ostatným fyzickým osobám,
  • Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.