Štatút obce

§ 1

Úvodné ustanovenia

V súlade so všeobecne záväznými nariadeniami Štatút obce Sebechleby upravuje najmä postavenie a pôsobnosť obce, jej orgánov a ďalších orgánov obecnej samosprávy, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia, financovania a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý bol obci zverený na prospech jej rozvoja, rieši širšie vzťahy obce, jej symboly a udeľovanie čestného občianstva obce.

Štatút obce Sebechleby je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.


§ 2

Postavenie obce

Obec Sebechleby je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, krorí majú na jej území trvalý pobyt.

Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými a fyzickými osobami s politickými stranami, hnutiami, verejnoprospešnými inštitúciami, štátnymi orgánmi a občanmi.

Obec vo veciach spoločného záujmu spolupracuje s inými obcami a mestami a svoje vzťahy rieši spravidla vzájomnými dohodami.

Obec má právo združovať sa s inými mestami a obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

Ukladať obci povinnosti a zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.


§ 3

Územie obce Sebechleby

Zmeny územia obce možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.


§ 4

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

Na samospráve obce sa zúčastňujú:

Občania, ktorí majú na území obce trvalý pobyt /obyvatelia obce/.

Iné osoby, ktoré:

a/ na území obce majú nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracujú a platia obecnú daň alebo obecný poplatok

b/ sa zdržujú v obci a sú v nej prihlásení na prechodný pobyt

c/ majú čestné občianstvo obce.


§ 5

1. Obyvatelia obce majú právo:

a/ voliť orgány samosprávy obce a byť do nich volení

b/ hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce


2. Obyvatelia obce a iné osoby, ktoré sa zúčastňujú na samospráve obce, majú právo:

a/ zúčastňovať sa na zasadnutiach OZ a na verejných zhromaždeniach občanov a vyjadrovať na nich svoj názor

b/ obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce

c/ obvyklým spôsobom používať obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci na verejné účely

d/ v čase náhlej núdze požadovať pomoc od orgánov obce

e/ požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby, rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci


§ 6

Obyvatelia obce a osoby, ktoré sa zúčastňujú na jej samospráve, podieľajú sa na rozvoji a zveľaďovaní obce, poskytujú pomoc jej orgánom a v tejto súvislosti majú povinnosť:


a/ ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce

b/ podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci

c/ pomáhať udržiavať poriadok v obci

d/ podľa svojich možností a schopností poskytovať osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti v obci


§ 7

Samospráva obce Sebechleby


 1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.

 2. Samosprávu obce Sebechleby vykonávajú jej obyvatelia:


a/orgánmi obce

b/ hlasovaním obyvateľov obce

c/ verejným zhromaždením obyvateľov obce.


 3. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva pre územie obce všeobecne záväzné nariadenia /ďalej len nariadenia/. Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom štátu. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vykonávaní, ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a rokovací poriadok OZ v Sebechleboch.


 4. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené zák. SNR č. 369/1990 Zb., § 4 ods. 3 v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.


 Obec pri výkone samosprávnych funkcií najmä:


a/ vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci na dočasné hospodárenie

b/ zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet, organizuje v ňom verejnú diskusiu

c/ vykonáva správu obecných daní a poplatkov

d/ usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, najmä vydáva stanoviská k investičnej činnosti v obci, k využitiu miestnych zdrojov, k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb a zaujíma stanoviská k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú záujmov obyvateľov obce

e/ vykonáva výstavbu, údržbu a správu obecných komunikácií, obecných bytov, verejných priestranstiev, obecného cintorína, športových, kultúrnych, školských a ďalších obecných zariadení miestnych historických pamiatok a stavieb

f/ zabezpečuje verejnoprospešné služby /odvoz komunálneho odpadu a separovaného zberu, čistenie obce, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a pod.

g/ utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport

h/ utvára podmienky na riadne zásobovanie obce a vykonáva nad ním dozor /povoľuje čas predaja a prevádzkový čas, spravuje trhovisko/

ch/ obstaráva a schvaľuje územno plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce

i/ vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľstva obce a rozvoja obce

j/ zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontrolu svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov

k/ organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce

l/ určuje štruktúru svojich orgánov a zamestnáva pracovníkov

m/ zabezpečuje verejný poriadok v obci

n/ vedie kroniku obce

o/ zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt