Obec Sebechleby

Sebechleby sú malebná rázovitá obec, patriaca do takmer zabudnutej časti Slovenska – Hontu. Leží uprosted neporušenej panenskej prírody na území Krupinskej planiny. Pre lepšiu orientáciu – Sebechleby ležia v strede, v srdci pomyselného trojuholníka miest Banská Štiavnica, zapísanej v listine svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, históriou preslávenej Krupiny a nemenej známeho kúpeľného mestečka Dudince.

Sebechleby sú preslávené nielen bohatou históriu, živým folklórom a zvykmi, ale aj srdečnou pohostinnosťou a pracovitosťou miestnych ľudí. Bývalé mestečko Sebechleby sa nachádza na juhovýchodnom úpätí Štiavnických vrchov v údolí Belujského potoka.

Nadmorská výška v chotári sa pohybuje od 195 do 604 m n. m. Cez prechádza kruh 48° 16´ 30´´ severnej zemepisnej šírky a 18° 57´ 30´´ východnej zemepisnej dĺžky. Chotár obce hraničí s Belujom, Ladzanmi, Drážovcami, Šipicami, Hontianskymi Tesármi, Domaníkmi, Hontianskymi Nemcami. Jeho dĺžka je 10 500 m a šírka 4 750 m. Na juh je chotár otvorený a len na severe je uzavretý výbežkami Štiavnických vrchov, ktoré ho chránia pre studenými vetrami.

Sebechleby sú štátnou cestou rozdelené:

  • na Horný koniec, v ktorom sa nachádza Fenedyng, Vŕšok, Budín, Žabokrek,
  • a na Dolný koniec s úzkou ulicou pri Trojici, Bátovskou, Zadnou a Jahodovou ulicou.

Obec má celkovú výmeru 3 042 ha. Z toho je:

  • 1 058 ha ornej pôdy,
  • 611 ha trvalých trávnatých porastov,
  • 39 ha záhrad a ovocných sadov,
  • 33 ha vodných plôch,
  • 50 ha zastavaných plôch,
  • 77 ha sú ostatné plochy.

Najdôležitejšíme činiteľmi, ktoré určujú klimatický ráz obce, sú teplota vzduchu a zrážky.

Prvým ukazovateľom teplotných pomerov je ročný priemer teploty vzduchu, ktorý tu dosahuje 8 °C. Priemerné januárové teploty dosahujú -3 až -4 °C.

Najvyššie teploty pripadajú na júl. Priemerné teploty vzduchu vtedy dosahujú 19 °C. Z dôvodu členitosti terénu sa na území obce vyskytujú inverzie. Výskyt mrazov charakterizujú tzv. mrazové dni, ktorých priemerný počet v oblasti býva až 120. Mrazy zvyčajne nastupujú v prvom októbrovom týždni, mimoriadne aj skôr. Relatívna vlhkosť vzduchu v oblasti je veľmi premenlivá. Hodnoty priemernej ročnej relatívnej vlhkosti vzduchu dosahujú až 75%.

Druhým najdôležitejším činiteľom pri vytváraní rázu klímy obce sú zrážky. Ich priemerný ročný úhrn na území dosahuje hodnoty 600 až 700 mm.

Obcou Sebechleby preteká potok Beluj. Nachádza sa tu 12-hektárová vodná nádrž – Sebechleby, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1974 a ktorej hlavným účelom je protipovodňová ochrana obce, rekrácia, závlahy a rybolov.