Výberové konanie na pracovnú pozíciu "Technický pracovník"

  • 03.5.2024
  • 213x
  •   

Obec Sebechleby, podľa ustnovenia § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu

TECHNICKÝ PRACOVNÍK

Miesto výkonu práce: Obecný úrad Sebechleby

Druh pracovného úväzku: plný úväzok

Predpokladaný termín nástupu: 17.06.2024, 1 rok doba určitá, následne prehodotenie pokračovania

Mzdové podmienky: 1000 EUR / mesačne


Požadované predpoklady:

fyzická osoba, ktorá

a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

b) je bezúhonná

c) spĺňa kvalifikačné predpoklady - úplné stredné odborné vzdellanie s kavlifikáciou strojník- údržbár

    alebo elektrikár - údržbár, resp. pracovník s obdobnou kvalifikáciou

d) má zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať

e) počítačová zdatnosť - používateľ Microsoft Office, internet

f) spoľahlivosť, zodpovednosť, pracovitosť, technické myslenie

g) komunikatívnosť a schopnosť kontrolovať odvedenú prácu


POPIS PRÁCE:

Správa ČOV a kanalizácie

    - obsluha ČOV a kanalizácie

    - vykonávanie bežnej kontroly

    - merania prítokov, odtokov a odbery vzoriek

    - príprava podkladov a podávanie pravidelných hlásení

    - evidencia dovezených obsahov žúmp, zaznamenávanie prevádzkových ukazovateľov a

      stavov do denníka

    - sledovanie a riadenie chodu zariadení

    - výkon kontroly kanalizačného potrubia, šácht

    - technické zhodnotenie a kontrola pripojovacích miest, evidencia pripojovacích miest

    - odpočty stočného

    - pravidelná údžba a kontrola funkčnosti zariadení

    - čistenie a likvidácia zachytených zhrabkov

    - údržba a starostlivosť o areál ČOV

Správa vodovodov Mladá Hora a Stará Hora

   -  obsluha a údržba vodovodov

   - kontrola pripojovacích miest a ich evidencia

   - odpočty spotreby vody

Všeobecné obecné činnosti

   - korigovanie a kontrola odvedenej práce pracovnej skupiny

   - starostlivosť o verejné priestranstvá

   - opravy a údržby obecného majetku

   - pomocné práce pri príprave obecných podujatí a poskytovaní obecných služieb

   - iné činnosti súvisiace s chodom obce podľa pokynov nadriadeného


Termín predloženia prihlášok do výberového konania: do 25.05.2024

Požadované doklady:

    - žiadosť o prijatie do zamestnania

    - profesijný životopis

    - doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní

    - súhlas so spracovaním osobných údajov


Adresa: Obec Sebechleby, Sebechleby č. 1, 962 66 Sebechleby

Kontaktná osoba: Ing. Terézia Krnáčová, starostka obce, 0903 418 966

Kontaktný email: starosta@sebechleby.com


Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 25.05.2024 na emailovú adresu starosta@sebechleby.com alebo na adresu: Obec Sebechleby, Sebechleby č. 1, 962 66 Sebechleby.

Na obálku uveďte: "Žiadosť o prijatie do zamestnania - neotvárať"