Program na zlepšenie kvality ovzdušia zóna Banskobystrický kraj - Oznámenie o strategickom dokumente

  • 13.5.2024
  • 47x
  •   

Okresný úrad v sídle kraja ako príslušný orgán štátnej správy vo veci posudzovania strategických dokumentov podľa § 55 písm. a) zákona Vám týmto v súlade s § 6 ods. 2 zákona v prílohe tohto listu predkladá na zaujatie stanoviska oznámenie o strategickom dokumente "Program na zlepšenie kvality ovzdušia zóna Banskobystrický kraj". 

Oznámenie je zverejnené aj na webovej stránke: enviroportal.sk

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Banskobystrický kraj" do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, t. j. od 9.5.2024, na adresu:

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na základe vopred dohodnutého termínu. Miesto konania konzultácie: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, po telefonickom kontakte na č. tel.: 048/4306308

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
13. 05. 2024  bb_kraj_oznamenie_o_strategickom_dokumente_pzko-pdf 567 kB [pdf]