Informácia pre verejnosť - ochrana pred požiarmi

  • 24.6.2024
  • 131x
  •   

Informácia o opatreniach ochrany pred požiarmi pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru – zbere obilnín, ich pozberovej úprave a skladovaní objemových krmovín a slamy

Práve v tomto období, keď sa kosí a suší tráva a začína dozrievať obilie, si pri teplom a suchom počasí uvedomujeme, že prišlo obdobie so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Samotné požiarne riziko vznikajúce pri činnostiach súvisiacich so zberom, spracúvaním a skladovaním úrody, objemových krmovín napr. sena a tiež slamy je ovplyvnené spracúvanými horľavými látkami, ale aj poveternostnými podmienkami týkajúcimi sa zvýšených klimatických teplôt. Pri tejto príležitosti si je nutné spomenúť na povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi pre právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov ako aj fyzické osoby, ktoré súvisia so zberom a skladovaním sena, obilnín a slamy t.j. úrody. V súvislosti so zberom a skladovaním úrody, sena a slamy vzniklo v roku 2023 v územnej pôsobnosti OR HaZZ vo Zvolene 6 požiarov s priamou škodou 100 €. Pri týchto požiaroch nebola žiadna osoba usmrtená ani zranená. Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia ako aj fyzické osoby sú podľa zákona o ochrane pred požiarmi povinní zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi a dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktorými sú aj zber úrody, jej pozberová úprava, skladovanie sena a slamy. Za nezabezpečenie plnenia opatrení na ochranu pred požiarmi pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru môže byť právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi uložená pokuta až do výšky 16 596 € a za nedodržanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom môže byť fyzickej osobe uložená pokuta v blokov konaní do výšky 100 € a v priestupkovom konaní do výšky 331 €. Preto je potrebné dbať na to, aby každý, kto sa zaoberá zberom a skladovaním úrody vykonal kontrolu elektrických rozvodných skríň a elektrických rozvodov na poľnohospodárskych objektoch, pred začatím zberu vykonal kontrolu strojov a mechanizmov zapojených do zberových a pozberových prác, vybavil sa hasiacimi prostriedkami, zabezpečil prednostný zber dozretých obilnín najmä v okolí železničných tratí, pozemných komunikácií a skládok odpadov, odsunul pokosené obilie alebo slamu od železničných tratí, zabezpečil dodržiavanie zákazu fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom a stohy umiestňoval čo najďalej od elektrických vedení, obytných domov, verejných komunikácií a železničných tratí. Ak vznikne požiar, snažte sa ho v zárodku uhasiť. Ak to nie je vo Vašich silách, okamžite privolajte hasičskú jednotku na číslach telefónu 150 alebo 112.

pplk. Ing. Erik Piater v.r. riaditeľ OR HaZZ vo Zvolene

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
24. 06. 2024  Informácia pre verejnosť - ochrana pred požiarmi 210 kB [pdf]
24. 06. 2024  Plagát - úroda 612 kB [pdf]