Všeobecno záväzné nariadenia 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
"Lex posterior derogat legi priori - zákon neskorší ruší zákon skorší"

Názov Za rok Zverejnil Dátum vytvorenia
VZN-3-2020 prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Sebechleby Rok 2020 Editor 10.12.2020
VZN-2-2020 o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady Rok 2020 Editor 10.12.2020
SMERNICA o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Rok 2020 Editor 11.9.2020
SMERNICA-S2020/2 pre vedenie účtovníctva v ZŠ s MŠ Antona Matulu Sebechleby Rok 2020 Editor 11.5.2020
VZN-1-2020 o organizácii miestneho referenda v obci Sebechleby Rok 2020 Editor 12.3.2020
VZN-3-2019 o poskytovaní výšky dotácie na prevádzku na žiaka Rok 2019 Editor 4.11.2019
VZN-2-2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách Rok 2019 Editor 15.8.2019
DODATOK-1-k-VZN-1-2018 o nakladaní z majetkom Sebechleby Dodatok 1 Rok 2019 Editor 7.5.2019
VZN-1-2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách Rok 2019 Editor 28.3.2019
VZN-2-2018 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby Rok 2018 Editor 27.11.2018
VZN-1-2018 o nakladaní s majektom obce Sebechleby Rok 2018 Editor 21.6.2018
VZN-1-2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Sebechleby Rok 2017 Editor 27.6.2017
DODATOK-2-k-VZN-3-2015 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Sebechleby Rok 2017 Editor 7.3.2017
SMERNICA-1-2017 poskytnutie jednorazového príspevku rodičom na podporu pri narodení dieťaťa Rok 2017 Editor 7.3.2017
VZN-4-2016 rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v obci Sebechleby Rok 2016 Editor 13.8.2016
VZN-3-2016 o tvorbe a použití fondu údržby a opráv bytov vo vlastníctve obce Sebechleby Rok 2016 Editor 13.8.2016
VZN-2-2016 Rok 2016 Editor 13.8.2016
VZN-1-2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sebechleby Rok 2016 Editor 13.3.2016
VZN-7-2015 Požiarny poriadok obce Rok 2015 Editor 26.11.2015
VZN-6-2015 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení v obci Sebechleby Rok 2015 Editor 30.7.2015
INTERNÝ-PREDPIS Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. Rok 2015 Editor 25.6.2015
VZN-5-2015 o podmienkach vykonávania sobáša mimo úradne určenej sobášnej miestnosti Rok 2015 Editor 25.6.2015
VZN-4-2015 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Sebechleby Rok 2015 Editor 25.6.2015
VZN-3-2015 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Sebechleby + DODATOK 1 Rok 2015 Editor 9.4.2015
VZN-2-2015 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp + DODATOK 1 Rok 2015 Editor 29.1.2015
VZN-1-2015 zrušené Rok 2015 Editor ZRUŠENÉ
VZN-1-2014 o dani z nehnuteľnosti Rok 2014 Editor 11.12.2014
VZN-9-2013 o prevádzkovaní viacúčelového ihriska Sebechleby Rok 2013 Editor 12.12.2013
VZN-8-2013 o držaní psov na území obce Sebechleby Rok 2013 Editor 12.12.2013
VZN-7-2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v obci Sebechleby Rok 2013 Editor 12.12.2013
VZN-6-2013 o prideľovaní bytov vo vlastníctve Obce Sebechleby do nájmu Rok 2013 Editor 12.12.2013
VZN-5-2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady + DODATOK 1 Rok 2013 Editor 12.12.2013
VZN-4-2013 o miestnom vodovode a vodovodných prípojkách v lokalite Mladá Hora Rok 2013 Editor 5.4.2013
VZN-3-2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v obci Sebechleby Rok 2013 Editor 5.4.2013
VZN-2-2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Sebechleby Rok 2013 Editor 21.3.2013
VZN-1-2013 o čistote a poriadku, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Sebechleby Rok 2013 Editor 21.3.2013
VZN-4-2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Rok 2012 Editor 30.11.2012
VZN-3-2012 o dani z nehnuteľnosti, o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Sebechleby Rok 2012 Editor 19.11.2012
DODATOK-4 k vnútornému predpisu na vedenie účtovníctva ZŠ s MŠ Antona Matulu Sebechleby Rok 2012 Editor 20.8.2012
VZN-2-2012 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Sebechleby Rok 2012 Editor 23.5.2012
VZN-1-2012 o prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku na území obce Sebechleby Rok 2012 Editor 24.3.2012
VZN-5-2011 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce Rok 2011 Editor 1.12.2011
VZN-4-2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Rok 2011 Editor 1.12.2011
VZN-3-2011 o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb Rok 2011 Editor 20.5.2011
VZN-2-2011 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Sebechleby + DODATOK 1 a 2 Rok 2011 Editor 24.3.2011
VZN-1-2011 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Sebechleby Rok 2011 Editor 4.1.2011
VZN-6-2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Rok 2010 Editor 4.11.2010
VZN-5-2010 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Sebechleby Rok 2010 Editor 4.11.2010
ZÁSADY-ODMEŇOVANIA-POSLAVCOV Obecného zastupiteľstva v Sebechleboch Rok 2010 Editor 30.9.2010
ROKOVACÍ-PORIADOK Obecného zastupiteľstva v Sebechleboch Rok 2010 Editor 30.9.2010
VZN-4-2010 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sebechleby Rok 2010 Editor 30.9.2010
VZN-3-2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Sebechleby Rok 2010 Editor 24.2.2010
VZN-2-2010 o podmienkach držania psov Rok 2010 Editor 24.2.2010
VZN-1-2010 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Sebechleby Rok 2010 Editor 24.2.2010
VZN-5-2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Rok 2009 Editor 3.12.2009
VZN-4-2009 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Sebechleby Rok 2009 Editor 20.5.2009
VZN-3-2009 Požiarny poriadok obce Rok 2009 Editor 19.11.2009
VZN-2-2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Rok 2009 Editor 20.5.2009
VZN-1-2009 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane Rok 2009 Editor 20.5.2009