Zoznam ukončených verejných obstarávaní za rok 2013

Por. č. zákazky Názov zákazky Zverejnenie (vestník/dátum) Úspešný uchádzač Hodnota kritéria úspešného uchádzača Úspora oproti predpokladanej hodnote zákazky Dátum uzatvorenia zmluvy
1.
2.
3.