Žiadosť o určenie súpisného čísla

32 Kb

Ohlásenie drobnej stavby

31 Kb

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

29 Kb

Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení

28 Kb

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektu stavby

24 Kb

Žiadosť o povolenie rozkopania verejného priestranstva

28 Kb

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

31 Kb

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

34 Kb

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby

33 Kb

Záväzné vyhlásenie dozora

28 Kb

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

41 Kb

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

33 Kb

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

46 Kb

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

38 Kb

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka /SHR/

39,5 Kb

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Sebechleby

37,5 Kb

Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálny odpad

26,5 Kb

Ohlásenie - Vznik /zmena/ poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad pre fyzické osoby podnikajúce a právnické osoby na rok 2021

27,0 Kb