Štatút obce Sebechleby

 

Obecné zastupiteľstvo v Sebechleboch na základe § 24 ods. 1 písm. c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre územie obce Sebechleby tento Štatút obce Sebechleby.

 

Prvá hlava

POSTAVENIE OBCE, OBYVATEĽIA A SAMOSPRÁVA OBCE

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

1. V súlade so všeobecne záväznými nariadeniami Štatút obce Sebechleby upravuje najmä postavenie a pôsobnosť obce, jej orgánov a ďalších orgánov obecnej samosprávy, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia, financovania a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý bol obci zverený na prospech jej rozvoja, rieši širšie vzťahy obce, jej symboly a udeľovanie čestného občianstva obce.

2. Štatút obce Sebechleby je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

 

§ 2

Postavenie obce

 

1. Obec Sebechleby je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, krotí majú na jej území trvalý pobyt.

2. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

3. Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými a fyzickými osobami s politickými stranami, hnutiami, verejnoprospešnými inštitúciami, štátnymi orgánmi a občanmi.

4. Obec vo veciach spoločného záujmu spolupracuje s inými obcami a mestami a svoje vzťahy rieši spravidla vzájomnými dohodami.

5. Obec má právo združovať sa s inými mestami a obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

6. Ukladať obci povinnosti a zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

 

§ 3

Územie obce Sebechleby

 

Zmeny územia obce možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

 

§ 4

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

 

Na samospráve obce sa zúčastňujú:

1. Občania, ktorí majú na území obce trvalý pobyt /obyvatelia obce/.

2. Iné osoby, ktoré:

a/ na území obce majú nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracujú a platia obecnú daň alebo obecný poplatok

b/ sa zdržujú v obci a sú v nej prihlásení na prechodný pobyt

c/ majú čestné občianstvo obce.

 

§ 5

1. Obyvatelia obce majú právo:

a/ voliť orgány samosprávy obce a byť do nich volení

b/ hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce.

 

2. Obyvatelia obce a iné osoby, ktoré sa zúčastňujú na samospráve obce, majú právo:

a/ zúčastňovať sa na zasadnutiach OZ a na verejných zhromaždeniach občanov a vyjadrovať na nich svoj názor

b/ obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce

c/ obvyklým spôsobom používať obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci na verejné účely

d/ v čase náhlej núdze požadovať pomoc od orgánov obce

e/ požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby, rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci

 

§ 6

 

Obyvatelia obce a osoby, ktoré sa zúčastňujú na jej samospráve, podieľajú sa na rozvoji a zveľaďovaní obce, poskytujú pomoc jej orgánom a v tejto súvislosti majú povinnosť:

a/ ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce

b/ podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci

c/ pomáhať udržiavať poriadok v obci

d/ podľa svojich možností a schopností poskytovať osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti v obci.

 

§ 7

Samospráva obce Sebechleby

 

1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.

 

2. Samosprávu obce Sebechleby vykonávajú jej obyvatelia:

a/orgánmi obce

b/ hlasovaním obyvateľov obce

c/ verejným zhromaždením obyvateľov obce.

 

3. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva pre územie obce všeobecne záväzné nariadenia /ďalej len nariadenia/. Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom štátu. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vykonávaní, ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a rokovací poriadok OZ v Sebechleboch.

 

4. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené zák. SNR č. 369/1990 Zb., § 4 ods. 3 v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

 

Obec pri výkone samosprávnych funkcií najmä:

a/ vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci na dočasné hospodárenie

b/ zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet, organizuje v ňom verejnú diskusiu

c/ vykonáva správu obecných daní a poplatkov

d/ usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, najmä vydáva stanoviská k investičnej činnosti v obci, k využitiu miestnych zdrojov, k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb a zaujíma stanoviská k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú záujmov obyvateľov obce

e/ vykonáva výstavbu, údržbu a správu obecných komunikácií, obecných bytov, verejných priestranstiev, obecného cintorína, športových, kultúrnych, školských a ďalších obecných zariadení miestnych historických pamiatok a stavieb

f/ zabezpečuje verejnoprospešné služby /odvoz komunálneho odpadu a separovaného zberu, čistenie obce, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a pod.

g/ utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport

h/ utvára podmienky na riadne zásobovanie obce a vykonáva nad ním dozor /povoľuje čas predaja a prevádzkový čas, spravuje trhovisko/

ch/ obstaráva a schvaľuje územno plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce

i/ vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľstva obce a rozvoja obce

j/ zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontrolu svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov

k/ organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce

l/ určuje štruktúru svojich orgánov a zamestnáva pracovníkov

m/ zabezpečuje verejný poriadok v obci

n/ vedie kroniku obce

o/ zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt

 

Druhá hlava

MAJETOK OBCE

 

§ 8

 

1. Majetok obce Sebechleby tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených alebo vytvorených obcou. Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila, zriadila alebo iným právnickým alebo fyzickým osobám.

2. Majetok obce Sebechleby sa používa najmä:

a/ na verejné účely

b/ na podnikateľskú činnosť

c/ na výkon samosprávy obce

Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný zákon neustanoví inak.

3. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely /miestne komunikácie, verejné priestranstvá/, je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

4. Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s obchodným zákonníkom.

5. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.

6. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.

7. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

 

§ 9

 

1. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a s majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol zverený, na prospech rozvoja obce a jeho občanov a tvorba ŽP.

2. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.

Sú povinné najmä:

a/ udržiavať a užívať majetok

b/ chrániť majetok pred poškodením, zničením , stratou alebo zneužitím

c/ používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi

d/ viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou právnou úpravou

3. V majetkových veciach obce v jej mene koná starosta.

 

§ 10

 

1. Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.

2. Podrobný postu zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví OZ vo všeobecne záväznom nariadení.

3. Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.

 

§ 11

 

1. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu dočasne prenechaním v hospodárení obce, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

2. Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:

a/ majetok obce Sebechleby

b/ práva a povinnosti organizácií, ktoré obec založila alebo zriadila, pri správe majetku obce

c/ postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám

d/ nadobúdanie a prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce

e/ nadobúdanie a prevody vlastníctva hnuteľného majetku obce naj hodnotu určenú obecným zastupiteľstvom

f/ nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce v určenej hodnote

g/ nakladanie s cennými papiermi

h/ aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov

i/ kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom obce

 

a/ zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí OZ, na ktorom sa zúčastní

b/ zúčastňovať sa na zasadnutiach OZ a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený

c/ dodržiavať Štatút obce Sebechleby, Organizačný poriadok obecnej samosprávy v Sebechleboch a Rokovací poriadok obecnej samosprávy v Sebechleboch

d/ obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov

3. Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.

4. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a o činnosti obecného zastupiteľstva.

 

§ 29

Návrhy výdavkov

 

1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.

2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach a nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru.

3. Starostovi a poslancovi OZ, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena /plat/.

 

Osma hlava

VZŤAH OBCE K INÝM OBCIAM A MESTÁM K ORGÁNOM ŠTÁTU

A K OSTATNÝM PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM OSOBÁM

 

§ 30

 

1. Veci spoločného záujmu obce Sebechleby a okolitých obcí a miest sa riešia dohodou obce s okolitými obcami a mestami.

2. Obec môže na uplatnenie svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.

3. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s okresným úradom a krajským úradom, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi.

4. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a pri plnení úloh súvisiacich so zabezpečovaním potrieb obce s podnikateľskými, právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

5. Obec spolupracuje pri plnení svojich úloh aj s obcami iných štátov /družobnými obcami/.

 

Deviata hlava

OBECNÉ SYMBOLY, ČESTNÉ OBČIANSTVO, KRONIKA OBCE

 

§ 31

 

1. Symbolmi obce Sebechleby sú:

a/ obecný znak – erb

b/ farby obce

c/ obecná vlajka

2. Obecný znak tvorí uplatený kôš s tromi zlatými chlebmi na červenom podklade.

3. Farby obce sú červená, biela, žltá.

4. Vlajka obce sa skladá z 5 – tich pruhov po okraji sú červené potom biele a v strede je jeden žltý pruh. Vlajka je ukončená troma cípmi.

 

§ 32

Čestné občianstvo obce Sebechleby

 

1. Osobám, ktoré sa osobitne významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže OZ udeliť čestné občianstvo obce Sebechleby.

Podrobnosti o udeľovaní čestného občianstva obce upravuje všeobecne záväzné nariadenie obce.

 

§ 33

Kronika obce

 

1. Kronika obce Sebechleby sa vedie v slovenskom jazyku.

2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú priebežne. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech života obyvateľov obce.

3. Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje OZ po predbežnom prerokovaní a vyjadrení komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry, pre mládež a šport a obecnej rady.

4. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého na návrh starostu menuje a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

 

Desiata hlava

POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

 

§ 34

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

 

1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmú zabezpečiť mu prístrešie, stavu alebo inú materiálnu pomoc.

2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva živelnej pohromy miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy.

3. Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárie v spolupráci s právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

 

§ 35

Pomoc obci pri mimoriadnych situáciách

 

1. Starosta môže uložiť právnickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do troch mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do troch rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

 

Jedenásta hlava

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

§ 36

 

1. Štatút obce Sebechleby je základnou právnou normou obce Sebechleby.

2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

3. Štatút obce Sebechleby bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Sebechleboch dňa 6. mája 1999 uznesením číslo 26/1999.

4. Štatút obce Sebechleby nadobúda účinnosť dňom schválenia.