ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEBECHLEBOCH
Rokovací poriadok bol schválený obecným zastupiteľstvo dňa 30.9.2010 uznesením č. 101/2010 a nadobúda účinnosť dňom 30. septembra 2010.

Názov Za rok Zverejnil Dátum vytvorenia
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Sebechleboch Rok 2010 Editor 30.9.2010