Zverejnené Zmluvná strana Popis IČO
10.06.2011 Jozef Hoffman a manželka Angela rod. Vatrová kúpna zmluva na pozemok parc. č. 4916/31 o výmere 29m2 —–
02.01.2012 Slovenská pošta a.s. č.1283/2011 – o nájme nebytových priestorov 36631124
09.01.2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene Dohode č. 03/§51/2012/ŠR 37949560
01.02.2012 GP Consulting s.r.o. mandátna zmluva 36059366
20.02.2012 I & B s.r.o. o nájme nebytových priestorov —–
27.02.2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene Dohode č. 21/§52a/2012/NP V-2 37949560
14.03.2012 Martin Baťa rod. Baťa o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy —–
15.03.2012 Rímskokatolícka cirkev – spoločnosť Sebechleby o partnerstve – umožňuje skvalitnenie kultúrnej a spoločenskej úrovne obce 31933246
16.03.2012 MOREZ GROUP a.s. (Nitra) č.012012 – dodávka a montáž zvukovej techniky 36659126
27.03.2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene DODATOK č. 1 k Dohode č. 03/§51/2012/SR 37949560
28.03.2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene Dohode č. 13/§50j/2012/NP 37949560
28.03.2012 Ing. Milena Korcová (Ziar nad Hronom) zmluva o audite účtovnej závierky 30197996
28.03.2012 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici zmluva č.10-KA o poskytnutí údajov z katastra nehnuteľností 37827731
11.04.2012 Metodicko-pedagogické centrum (Bratislava) o vzájomnej spolupráci pri implementácií pegagogického modelu školy 00164348
24.04.2012 Slovak Telecom a.s. DODATOK k zmluve o poskytnutí verejných služieb k t.č. 903514883 35763469
25.04.2012 Slovak Telecom a.s. DODATOK k zmluve o poskytnutí verejných služieb k t.č. 903418966 35763469
10.05.2012 Ján Mikuláši rod. Mikuláši kúpna zmluva na pozemky parc. č. 10684/5, 10684/37, 10684/38 —–
10.05.2012 Erika Lovichová rod. Bučíková kúpna zmluva na pozemky parc. č. 6994 o výmere 4550m2 —–
14.05.2012 Viliam Didi a manželka Marta rod. Bartošová o nájme §663 a nasl. Občianskeho zákoníka – parc. reg. „C“ č. 389/1 o výmere 488m2 —–
08.06.2012 Ministerstvo kultúry SR o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-6234/2012/1.1 00165182
14.06.2012 Bc. Veronika Géryová rod. Géryová kúpna zmluva na pozemky parc. č. 9224/56 o výmere 166m2 —–
28.06.2012 BURSA s.r.o (Banská Bystrica) o dielo č. 18912 36055123
28.06.2012 Jana Koršová rod. Krajčíková kúpna zmluva na pozemky parc. č. 2513/6, 2513/13, 2513/7 —–
13.07.2012 Ján Botto, Dolná Mičiná 9 zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva 45862214
18.07.2012 Štefan Husák a manželka Mária rod. Gašparíková kúpna zmluva na pozemky parc. č. 10737/6 o výmere 79m2 —–
28.08.2012 Akadémia sochárstva Árpád Mézes reštaurovanie – realizácia projektu – Stĺp sv. Trojice 17132762
10.09.2012 Martin Chrien rod. Chrien kúpna zmluva na pozemky parc. č. 71/4 o výmere 65m2 —–
11.09.2012 I & B s.r.o. o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na pozemok parc. č.9224/51 46604588
11.09.2012 I & B s.r.o. o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na pozemok parc. č.9224/2 46604588
26.09.2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene Dohode č. 63/§52a/2012/NP V-2 37949560
10.10.2012 Erika Lovichová rod. Bučíková kúpna zmluva na pozemky parc. č. 2955, 3006 —–
09.11.2012 MPM partner s.r.o o dielo č. 016/2012 45453781
27.11.2012 Slovak Telecom a.s. DODATOK k Zmluve č.9904096025 o poskytnutí verejných služieb 35763469
30.11.2012 Jozef Šorec o zimnej údržbe komunikácií v obci Sebechleby 33283044
31.11.2012 Kamil Uhler rod. Uhler kúpna zmluva na pozemky parc. č. 4916/27 o výmere 36m2 —–
31.11.2012 Ing. Milena Korcová o poskytnutí služieb – auditor 30197996
08.12.2012 Mgr. Petr Hochman o hudobnej produkcii Boney M 72780746
11.12.2012 Poľnohospodárska platobná agentúra o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku č. 4400049 30794323
20.12.2012 Dominik Kollár rod. Kollár o nájme nebytových priestorov v budove OÚ Sebechleby č.1 —–
03.01.2013 METAL SERVIS Recycling s.r.o. o dielo č. O/145/2013 36622630
10.01.2013 Mária Šlanková rod. Pálková kúpna zmluva na pozemky parc. č. 10684/39, 10684/40 —–
23.01.2013 BURSA s.r.o (Banská Bystrica) o dielo č. 20013 – Sebechleby kanalizácia a ČOV 36055123
28.01.2013 GP Consulting s.r.o. mandátna zmluva 36059366
06.02.2013 MONTASTAV SK s.r.o. o dielo na dodanie a montáž plastových okien 45340706
21.02.2013 Ing. arch. Anton Supuka o dielo na dopracovanie územného plánu obce 14421062
05.04.2013 Mesto Krupina o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí 00320056
11.04.2013 AGROSPOL Hontianske Nemce – družstvo o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 2133/2013 36045969
15.04.2013 Slovak Telecom a.s. DODATOK k Zmluve č. 9904316248 o poskytnutí verejných služieb 35763469
16.04.2013 TOP-MONT SK s.r.o. dodanie a výmena okenných a dverných otvorov na budove OÚ Sebechleby 44660821
17.04.2013 Jana Baťová rod. Fidlušová kúpna zmluva na pozemok parc. č. 2445 o výmere 4020m2 —–
23.04.2013 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR DOHODA k zmluvnému vzťahu č. 033/2011-IZ-5.0/V 00681156
24.04.2013 Janka Sojková o nájme nebytových priestorov 44244517
25.04.2013 Mgr. Róbert Lauko rod. Lauko zámenná zmluva na nehnuteľnosti —–
30.04.2013 MVDr. Dušan Uhrín o bezplatnom užívaní pozemku —–
03.05.2013 STRABAG s.r.o. o dielo na realizáciu stavby „Rekonštrukcia chodníka v obci Sebechleby“ 17317282
03.05.2013 Ľudovít, Peter, Milan Skokan rod. Skokan zámenná zmluva na nehnuteľnosti —–
15.05.2013 RENOVIA s.r.o. o dielo č. 09-2013 31627684
15.05.2013 RENOVIA s.r.o. o dielo č. 32-2013 31627684
25.05.2013 Slovak Telecom a.s. DODATOK č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov z dňa 10.10.2008 35763469
03.06.2013 SSVPS a.s. DODATOK o cene č. 2013-3002967 36644030
05.06.2013 Peter Plošický rod. Plošický a Mária Plošická rod. Križanová kúpna zmluva na pozemok —–
20.06.2013 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR DODATOK č. DOD/02-2013//033/2011-IZ-5.0/V k zmluve o poskytnutí NFP 00681156
25.06.2013 Prima banka Slovensko, a.s. Prvý municipálny úver – Zmluva o úvere č. 08/015/03 dodatok č.8 31575951
25.06.2013 Prima banka Slovensko, a.s. Municipálny úver – Superlinka – Zmluva o kontokorentnom úvere č. 49/003/13 31575951
25.06.2013 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (B) č. 49/002/13 31575951
27.06.2013 BSV real s.r.o o uskutočnení prác – Vybudovanie oddychového a edukačného parku 46896023
28.06.2013 Slovenská agentúra životného prostredia o poskytnutí podpory Environmentálneho fondu formou dotácie č. 54/POD-47/13 00626031
03.07.2013 Poľnohospodárska platobná agentúra o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku č. 4400069 30794323
01.08.2013 Metodicko-pedagogické centrum o spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania OPV/27/2013 00164348
16.08.2013 Ivan Hubač s manželkou Beátou rod. Šorecovou kúpna zmluva na pozemok KN C č. 104/7 o výmere 700m2 —–
28.08.2013 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene Dohode č. 19/§50j/NS/2013/NP VAOTP-2 37949560
03.09.2013 Ing. Ján Šorec – JProject o dielo na vykonávanie technického dozoru 421892209
11.09.2013 L & Z Čech s.r.o o nadstavbe a prestavbe OcÚ Sebechleby 36025500
11.09.2013 L & Z Čech s.r.o o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 36025500
18.12.2013 GEOSENCE SK s.r.o. o dielo a poskytovaní servisných služieb 46812342
19.12.2013 Ing. arch. Anton Supuka, LANDURBIA DoDATOK č. 1 o dielo č. 2/2013 – Dopracovanie územného plánu obce Sebechleby 14421062
03.01.2014 L & Z Čech s.r.o DODATOK č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 36025500
09.01.2014 Neo Slovakia s.r.o č. 8022 – o uverejnení inzercie 46463127
31.01.2014 Jana Lipnická rod. Segešová o prevode vlastníctva bytu —–
21.02.2014 Vatra design s.r.o. o dielo na výrobu kovaného oplotenia na Cintorín Sebechleby 47554568
21.03.2014 Karolína Sedmáková rod. Sedmáková kúpna zmluva viničného domčeka na Starej Hore —–
25.03.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene Dohode č. 02/§12/2014/ZV 37949560
01.04.2014 Jane D Corporations s.r.o. o nájme nebytových priestorov na súpisnom čísle 324 47556412
02.04.2014 Jana Baťová rod. Fidlušová a Martin Baťa kúpna zmluva na stavebný pozemok KN C parc. č. 9224/4 o výmere 1334m2 —–
17.04.2014 ULPS Sebechleby – pozemkové spoločenstvo o nájme viacerých pozemkoch 17065615
23.04.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene Dohode č. 03/§12/2014/ZV 37949560
25.04.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene Dohode č. 07/§50j/NS/2014/ZV 37949560
05.05.2014 Ing. Mária Husáková rod. Husáková kúpna zmluva na viaceré pozemky zapísané v LV č. 2018 —–
12.05.2014 Jozef Skokan STOL-TES-SK o dielo rekonštrukcia zastávok Sebechleby 40544206
12.05.2014 Logumat s.r.o. poskytnutie služieb na rekonštrukciu objektu cintorína Sebechleby —–
12.05.2014 LOGUMAT, s.r.o. o dielo – výkopové a zemné práce v obci Sebechleby 47430753
15.05.2014 Ministerstvo kultúry SR o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu č. MK-1488/2014/1.1 00165182
30.05.2014 Občianske združenie Zlatá cesta o dielo č. 4/2014 45022909
01.06.2014 Libuša Strehárová Sebechleby č. 327 DODATOK č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov —–
02.06.2014 eR STAR s.r.o. o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie č. 12.31/2014 36648752
09.07.2014 MONTASTAV SK s.r.o. o dielo na dodanie a montáž plastových okien 45340706
29.07.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene DODATOK č. 1 k Dohode č. 07/§50j/NS/2014/ZV 37949560
24.09.2014 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Dohoda č. 01/2014/04 36038351
29.09.2014 ULPS Sebechleby – pozemkové spoločenstvo o nájme viacerých pozemkoch 17065615
08.10.2014 RENOVIA s.r.o. o dielo č. 55/2014 31627684
10.10.2014 Ing. arch. Anton Supuka DODATOK č. 2 k zmluve o dielo č. 02/2013 14421063
14.10.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene Dohoda č. 03/§10/2014/ZV 37949560
16.10.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene Dohoda č. 06/§12/2014/ZV 37949560
05.11.2014 L & Z Čech s.r.o o prevode vlastníctva nebytového vlastníctva kúpou 36025500
06.11.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene Dohoda č. 98/§51/2014/ŠR/ZV 37949560
19.11.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene Dohoda č. 07/§12/2014/ZV 37949560
26.11.2014 L & Z Čech s.r.o o nájme novovybudovaných bytov na OÚ Sebechleby 36025500
26.11.2014 Ing. Milena Korcová o poskytnutí audítorskych služieb 30197966
28.11.2014 Ing. arch. Anton Supuka o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie 14421063
01.12.2014 L & Z Čech s.r.o DODATOK č. 1 – k zmluve o nadstavbe a prestavbe OÚ Sebechleby 36025500
01.12.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene DODATOK č. 1 – Dohoda č. 48/§51/2014/ŠR/ZV 37949560
12.12.2014 Akademický sochár Árpád Mézes o dielo 17132762
15.12.2014 Akademický sochár Árpád Mézes o dielo 17132762
18.12.2014 Ing. Ján Šorec – JProject o nájme nebytových priestorov 42189209
29.12.2014 Metodicko-pedagogické centrum DODATOK č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci 00164348
08.01.2015 Technická univerzita vo Zvolene Dohoda o výpožičke nebytových priestorov 00397440
14.01.2015 L & Z Čech s.r.o o prevode vlastníctva bytov kúpou 36025500
23.02.2015 Ľudmila Kúdelová kúpna zmluva na pozemok parcela registra C č. 10684/41 o výmere 4 m2 —–
05.03.2015 REGUMAMI s.r.o. na dodávku a montáž pružného liateho povrchu 47590483
13.03.2015 Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. poistná zmluva na poistenie majetku 00151700
01.04.2015 JUDr. Ela Kocková mandátna zmluva o poskytnutí právnej pomoci —–
22.04.2015 Prima banka Slovensko, a.s. o kontokorentnom úvere č. 08/003/15 31575951
31.04.2015 Marcela Oremová ABT, PZS o poskytnutí pracovnej zdravotnej služby 11-2014 44139594
26.05.2015 Slavomír Plošický o dielo na stavbu Obecného altánku 40544176
28.05.2015 Marcela Oremová ABT, PZS o dielo – koncepcia a vypracovanie BOZP 44139594
10.06.2015 Štátny fond rozvoja bývania o úvere č. 600/452/2015 31749542
12.06.2015 Štátny fond rozvoja bývania a firma L&Z Čech záložná zmluva k zmluve č. 600/452/2015 31749542
27.06.2015 Ministerstvo kultúry SR o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu cez MK SR č. MK-7584/2015/1.1 00165182
27.06.2015 RENON, s.r.o. o dielo – pomník vojakom padlým v I. a II. svet. vojne 36710253
09.07.2015 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov č. 0019-PRB/2015 30416094
12.08.2015 Klimko Róbert, Mgr., rod. Klimko zmluvy o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva —–
25.08.2015 Kempová Monika, rod. Kempová zámenná zmluva —–
21.10.2015 Geosense SK s.r.o. DODATOK č. 1 k zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb 46812342
23.10.2015 Ministerstvo vnútra SR o výpožičke č. KRHZ-BB-1272-18/2015 00151866
28.10.2015 Ministerstvo vnútra SR o výpožičke č. KRHZ-BB-1272-4/2015 00151866
26.11.2015 Rastislav Zaťkov – MR BEZA mandátna zmluva – požiarna ochrana a technika 47767693
08.02.2016 Remek s.r.o. používaní SW č. 2000/308 36535605
24.02.2016 KSR – Kameňolomy SR s.r.o. kúpna zmluva č. 9 zo dňa 23.2.2016 31559123
01.03.2016 Michal Kuzma o dielo na opílenie a výrub stromov —–
17.03.2016 Občianske združenie Sebechleby o spolupráci vybudovať sociálne zariadenia v lokalite Stará Hora 42009481
19.03.2016 Stanislav Rerich rod. Rerich a manželka Eva Rerichová rod. Parobková kúpna zmluva na pozemok o výmere 44 m2 —–
21.03.2016 Ministerstvo kultúry SR o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu č. MK-259/2016/1.1 00165182
30.03.2016 Urbárske lesné a pasienkové spoločenstvo Sebechleby o nájme pozemkov č. 1/2016 17065615
01.04.2016 Dobrovoľná požiarna ochrana SR o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR č. 26330 00177474
11.04.2016 E-dotacie s. r. o. o službách č. 018/2016/Za 50028014
20.04.2016 Prima banka Slovensko, a.s. Dodatok č. 1 zmluva o kontokorentnom úvere č. 08/003/15 31575951
20.04.2016 Prima banka Slovensko, a.s. Dodatok č. 9 zmluva o úvere č. 08/003/15 31575951
27.04.2016 I & B s. r. o. kúpna zmluva na pozemky o výmere 1259 m2 46504588
02.05.2016 Veronika Géryová rod. Géryová, Jana Baťová rod. Fidlušová zámenná zmluva na pozemky —–
27.05.2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky záložná zmluva na objekt 30419064
04.07.2016 Martin Baťa rod. Baťa, Jana Baťová rod. Fidlušová kúpna zmluva na pozemky —–
16.08.2016 Ing. Pavol Kmeť rod. Kmeť, Bc. Mária Kmeťová rod. Chrienová kúpna zmluva na pozemky —–
24.08.2016 Cecília Grajciarová rod. Šimúthová, Peter Grajciar rod. Grajciar, Michal Grajciar rod. Grajciar zámenná zmluva na pozemky —–
15.09.2016 Ján Krísel rod. Krísel, Jozef Krísel rod. Krísel kúpna zmluva na pozemky —–
17.09.2016 Slavomír Plošický o dielo – Obnova a revitalizácia objektov PRĽA Stará Hora – rekonštrukcia strechy 40544176
05.10.2016 Mária Kriselová rod. Šorecová, Jozef Peťko rod. Peťko, Peter Peťko rod. Peťko kúpna zmluva na pozemky —–
18.10.2016 Helena Tomčániová rod. Mikulášiová kúpna zmluva na pozemky —–
21.11.2016 Ing. Jozef Roth rod. Roth kúpna zmluva na pozemky —–
23.11.2016 FUN TIME s.r.o. o dielo č. 38/2016 – detské ihrisko 44539622
09.12.2016 Anna Roziaková rod. Kempová, Ján Kemp rod. Kemp, Katarína Kempová rod. Kempová, Mária Plevová rod. Kempová kúpna zmluva na pozemky —–
12.12.2016 Róbert Ďurica a Eva Ďuricová rod. Sakmanová zámenná zmluva na pozemky —–
21.12.2016 Cecília Pálková rod. Pastierová, Luďmila Pavlendová rod. Mlynárová, Štefan Matejka rod. Matejka, Jozef Matejka rod. Matejka kúpna zmluva na pozemky —–
21.12.2016 Michal Kemp rod. Kemp, Mgr. Margita Husáková rod. Uramová, Anna Mikulčíková rod. Mikulčíková, Anna Brozmanová rod. Mikulčíková, Marta Cúttová rod. Kosková, Anna Homolová rod. Ivanová kúpna zmluva na pozemky —–
23.12.2016 TOP – Mont SK s.r.o. zmluva o dielo 44660821
09.01.2017 Anna Labudová rod. Vatrová, RNDr. Róbert Lauko rod. Lauko, Michal Vatra rad. Vatra, Katarína Jacková, rod. Vatrová kúpna zmluva na pozemky —–
09.01.2017 TOP – Mont SK s.r.o. dodatok č. 1 zmluve o dielo 44660821
19.01.2017 Mgr. Dana Chebeňová rod. Dvoršťáková zámenná zmluva na pozemky —–
27.01.2017 Prospect, spol. s r.o. o dielo č. 38/2016 na zhotovenie stavby „Zberný dvor separovaného odpadu v obci Sebechleby 34107100
13.02.2017 Peter Fidluš rod. Fidluš, Adriána Fidlušová rod. Schottová kúpna zmluva na pozemky —–
13.02.2017 Ján Korčok rod. Korkoč, Mária Korčoková rod. Husáková kúpna zmluva na pozemky —–
09.03.2017 Eduard Šnajder rod. Šnajder, Mária Šnajderová rod. Cipcerová kúpna zmluva na pozemky —–
21.04.2017 Mária Peťková rod. Ďurkyová, Mária Dlholucká rod. Dlholucká, Ľudmila Lopušníková rod. Vatrová a mnohí ďalší kúpna zmluva na pozemky —–
05.06.2017 Jozef Demian rod. Demian zámenná zmluva na pozemky —–
20.06.2017 Dobrovoľná požiarna ochrana SR č. 37526 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 00177474
30.06.2017 Ing. Mgr. Branislav Krajč rod. Krajč, Denisa Krajčová rod. Peťková kúpna zmluva na pozemky —–
10.07.2017 Veriton s.r.o. mandátna zmluva 47883979
08.08.2017 Jozef Husák rod. Husák, Katarína Cibuľová rod. Pastierová, Jozef Pastier rod. Pastier, Štefan Pastier rod. Pastier, Jozef Vilhem rod. Vilhem, Anna Uhlerová rod. Grajciarová zámenná zmluva na pozemky —–
02.09.2017 Obec Sebechleby o spolupráci obcí 00320226
08.09.2017 Ján Mäsiar rod. Mäsiar, Anna Mäsiarová rod. Kvietková kúpna zmluva na pozemky —–
12.09.2017 Mária Škvarková rod. Kalušková, Terézia Šalátová rod. Kalušková, Mária Mikulášiová rod. Fidlušová kúpna zmluva na pozemky —–
14.09.2017 Urbárske lesné a pasienkové spoločenstvo Sebechleby nájomná zmluva na pozemky 17065615
22.09.2017 Juraj Hodermarský nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov —–
17.10.2017 RNDr. Róbert Lauko zámenná zmluva na pozemky —–
13.12.2017 Ondrej Riska rod. Riska kúpna zmluva na pozemky —–
14.12.2017 Prospect, spol. s r.o. dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 38/2016 34107100
19.12.2017 Pavlína Štrbová rod. Štrbová, Oľga Štrbová rod. Ďurčeková, Mária Štrbová rod. Štrbová, Terézia Schvarcová rod. Štrbová, Anna Ivanová rod. Štrbová, Angela Štrbová rod. Sliacka, Mgr. Jozef Uhler rod. Uhler, Mária Urbanová rod. Kováčiková, Ján Dlholucký rod. Dlholucký, Jozef Demian rod. Demian kúpna zmluva na pozemky —–
03.01.2018 Mária Peťková rod. Ďurkyová, Ján Krísel rod. Krísel, Jozef Krísel rod. Krísel, Mária Kríselová rod. Šorecová, Jozef Peťko rod. Peťko, Peter Peťko rod. Peťko, Miloš Fidluš rod. Fidluš, Anna Gregáňová rod. Risková, Miroslav Maďar rod. Maďar, Gabriela Maďarová rod. Maďarová, Peter Skokan rod. Skokan, Ľudovít Skokan rod. Skokan, Milan Skokan rod. Skokan, Anna Súkenníková rod. Rerichová, Mária Rerichová rod. Rerichová, Mária Očenášová rod. Korčoková, Mária Maďarová rod. Kuzmová, Gabriela Maďarová rod. Maďarová kúpna zmluva na pozemky —–
20.01.2018 Terézia Polláková rod. Štímelová, Jozef Štímel rod. Štímel, Peter Štímel rod. Štímel, Ing. Mária Šumichrastová rod. Polláková, Peter Grajciar rod. Grajciar, Pavlina Fidlušová rod. Gašparovičová, Michal Hoffman rod. Hoffman, Mária Fidlušová rod. Uhlerová, Martin Fidluš rod. Fidluš zámenná zmluva na pozemky —–
01.02.2018 Ing. Jaroslav Slaný rod. Slaný, Ladislav Fidluš rod. Fidluš, Jozef Fidluš rod. Fidluš, Peter Fidluš rod. Fidluš, Ján Sopko rod. Sopko, Mária Husáková rod. Gašparíková, Helena Husáková rod. Demianová, Helena Vilhemová rod. Husáková, Mária Labudová rod. Cipcerová, Mgr. Helene Donovalová rod. Cipcerová zámenná zmluva na pozemky —–
06.02.2018 Ing. Milena Korcová o poskytovaní audítorských služieb 30197996
01.03.2018 Voluma SK s.r.o. mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie VO 50813561
06.03.2018 Pavol Gregáň rod. Gregáň kúpna zmluva na pozemky —–
15.03.2018 Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s. o zriadení vecného bremena 36422151
18.03.2018 Ing. Ján Šorec – JProject o dielo projekt prestavba na Obecný penzión 42189209
06.04.2018 Petram a.s. o poskytnutí služieb pri ŽoNFP 44989814
19.04.2018 Advice & Solution s.r.o. o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti 36708534
24.04.2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR č. 38487 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 00177474
25.04.2018 Slovenský futbalový zväz o spolupráci a financovaní realizácie NŠPVRaD 00687308
26.04.2018 Pesmenpol spol. s r.o. o dielo dodanie a montáž prestrešenej tribúny 36507881
15.05.2018 Ľudmila Chrastinová rod. Kempová kúpna zmluva na pozemky —–
16.05.2018 Obecná firma Sebechleby spol. s r.o. o dielo rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice – Sebechleby 50383060
21.05.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 50528041
30.05.2018 Anna Štímelová rod. Kríselová, Peter Štímel rod. Štímel, Mária Uhlerová rod. Štímelová, Štefan Štímel rod. Štímel, Pavel Fidluš rod. Fidluš, Mária Ďurišová rod. Demianová zámenná zmluva na pozemky —–
16.06.2018 Mgr. Jaroslava Uhlerová rod. Zrubecová kúpna zmluva na pozemky —–
16.07.2018 Jozef Demian rod. Demian, Anna Demianová rod. Demianová, Jozef Peťko rod. Peťko, Peter Peťko rod. Peťko, Karol Demian rod. Demian, Ing. Jozef Matuška rod. Matuška kúpna zmluva na pozemky —–
26.07.2018 Kamil Uhler rod. Uhler zámenná zmluva na pozemky —–
02.08.2018 Anna Kováčová rod. Mäsiarová, Pavel Mäsiar rod. Mäsiar, Anna Mäsiarová rod. Dobrocká kúpna zmluva na pozemky —–
09.08.2018 Dušan Drak rod. Drak, Ing. Dana Draková rod. Uhlerová kúpna zmluva na pozemky —–
13.09.2018 Ján Vatra rod. Vatra, Anna Dobrocká rod. Fidlušová, Pavel Meňuš rod. Meňuš kúpna zmluva na pozemky —–
19.09.2018 Tarišková Adriana o dielo reštaurácia kríža v Sebechleboch 40668291
20.09.2018 KAVINOS s.r.o. kúpna zmluva na pozemky 47206331
01.10.2018 Adrián Husák rod. Husák kúpna zmluva na pozemky —–
01.10.2018 Marcel Fidluš rod. Fidluš, Bc. Martina Jelchová rod. Jelchová kúpna zmluva na pozemky —–
04.10.2018 Peter Čižmár rod. Čižmár, Mária Čižmárová rod. Pátková kúpna zmluva na pozemky —–
10.10.2018 Božena Vatrová rod. Pechovská, Anna Vatrová rod. Cúthová, Ing. Anna Mozoľová rod. Vatrová, Mária Vatrová rod. Kríselová, Anna Cipcerová rod. Almášiová, RNDr. Róbert Lauko rod. Lauko zámenná zmluva na pozemky —–
26.10.2018 Hydrovolt Energy s.r.o. mandátna zmluva výber dodávateľa služby kanalizácia a ČOV 46342737
09.11.2018 doc. Ing. Peter Urban, Phd. o realizácii projektu na výsadbu —–
06.12.2018 Ondrej Riska rod. Riska kúpna zmluva na pozemky —–
11.12.2018 Ján Mikuláši rod. Mikuláši, Cecília Vicianová rod. Dlholucká, Mária Mäsiarová rod. Hradská, Mária Kempová rod. Kišová, Obec Sebechleby zámenná zmluva na pozemky —–
07.01.2019 Stanislav Roziak rod. Roziak, Adriána Roziaková rod. Frajková kúpna zmluva na pozemky —–
16.01.2019 Richard Ďuriš rod. Ďuriš kúpna zmluva na pozemky —–
14.02.2019 I & B s. r. o. o dielo IBV Sebechleby – kanalizácia a vodovod 46604588
08.03.2019 Slovenská agentúra životného prostredia o poskytnutí podpory a výsadbu drevín 00626031
15.03.2019 EKOTEC spol. s r. o. o kontrole detských ihrísk 00687022
08.04.2019 Anna Ludrovanová rod. Kružicová, Anna Mikulčíková rod. Ližbinová, Peter Husák rod. Husák kúpna zmluva na pozemky —–
25.04.2019 Ján Šalát rod. Šalát, Martina Šalátová rod. Vankovicová kúpna zmluva na pozemky —–
24.05.2019 AUTO CAR BB s.r.o. kúpna zmluva vozidlo Toyota 36639168
04.06.2019 Jozef Peťko rod. Peťko, Peter Peťko rod. Peťko, Karol Demian rod. Demian, Ing. Jozef Matuška rod. Matuška, Obec Sebechleby, Pavol Gregáň rod. Gregáň, Jozef Demian rod. Demian, Anna Demianová rod. Demianová dodatok ku kúpnej zmluve na pozemky —–
15.07.2019 Veis s.r.o., Renáta Brzová rod. Veisová, Obec Sebechleby zámenná zmluva na pozemky —–
22.07.2019 LEDAS s.r.o. mandátna zmluva ČOV Sebechleby 35886609
23.07.2019 Dana Fidlušová rod. Kempová, Martina Kraatz rod. Kempová, Mariana Plevová rod. Kempová, Ing. Norbert Kemp zámenná zmluva na pozemky —–
09.08.2019 Prima banka, Slovensko, a.s. o termínovanom úvere č. 107/003/19 31575951
28.08.2019 MPRV SR o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 00156621
02.09.2019 Veriton s.r.o. o poskytnutí služby 47883979
11.09.2019 František Klinček rod. Klinček kúpna zmluva na pozemky —–
18.09.2019 Mária Roziaková rod. Almášiová, Mgr. Jaroslav Labuda rod. Labuda, Róbert Ďurica rod. Ďurica, Obec Sebechleby zámenná zmluva na pozemky —–
29.10.2019 Stanislav Roziak rod. Roziak, Anna Roziaková rod. Kempová kúpna zmluva na pozemky —–
29.10.2019 Slovenská agentúra životného prostredia dodatok č. 1 k zmluve a poskytnutí podpory 00626031
20.11.2019 Filip Nácesta rod. Nácesta kúpna zmluva na pozemky —–
10.12.2019 Asekol SK s.r.o. o spolupráci pri zabezpečovaní nakladania s odpami 45602689
18.12.2019 Ing. Ladislav Varga rod. Varga, Mária Vargová rod. Ďurdinová kúpna zmluva na pozemky —–
17.01.2020 Jozef Demian rod. Demian kúpna zmluva na pozemky —–
21.01.2020 Ján Porubiak rod. Porubiak kúpna zmluva na pozemky —–
21.01.2020 Martin Vaštík rod. Vaštík, Zita Vaštíková rod. Pazúrová kúpna zmluva na pozemky —–
01.04.2020 Dobrovoľná požiarna ochrana SR č. 3201002 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 00177474
01.04.2020 Juraj Hodermarský dodatok k nájomnej zmluve —–
29.05.2020 Obecná firma Sebechleby spol. s r.o. o dielo č. 12020 50383060
08.06.2020 Tomáš Korčok rod. Korčok, Lenka Uhlerová rod. Uhlerová kúpna zmluva na pozemky —–
23.06.2020 Jozef Šorec rod. Šorec, Miroslava Šorecová rod. Jankovičová kúpna zmluva na pozemky —–
24.06.2020 Combin Banská Štiavnica s.r.o. o dielo č. 041/2019/IS 31631134
25.06.2020 Mária Očenášová rod. Rérichová kúpna zmluva na pozemky —–
17.08.2020 Matúš Pello rod. Pello, Mgr. Jana Danielová rod. Danielová kúpna zmluva na pozemky —–
17.08.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. o podmienkach uzatvorenia budúcej kúpnej zmluvy č. 135/2020/06 36644030
17.08.2020 Pavol Chrastina rod. Chrastina, Anna Chrastinová rod. Knežiková kúpna zmluva na pozemky —–
25.08.2020 Tomáš Bátovský rod. Bátovský kúpna zmluva na pozemky —–
26.08.2020 Marcel Marget rod. Marget kúpna zmluva na pozemky —–
26.08.2020 ZŠ s MŠ Antona Matulu Sebechleby o prevode správy majetku obce Sebechleby 37888536
27.08.2020 Ing. Jozef Rerich rod. Rerich, Ing. Ivana Hvizdová rod. Hvizdová kúpna zmluva na pozemky —–
16.09.2020 Marián Fidluš rod. Fidluš kúpna zmluva na pozemky —–
18.09.2020 Peter Babka rod. Babka, Denisa Babková rod. Fidlušová kúpna zmluva na pozemky —–
21.09.2020 TENDERnet s.r.o. licenčná zmluva 50139088
23.09.2020 Ondrej Krchman kúpna zmluva auto —–
23.09.2020 KRONOSPAN s.r.o. o odbere a zhodnocovaní odpadu 140/2020 36059323
18.11.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen Dohoda č. 20/33/010/88 30794536
18.11.2020 Mikona PLUS s.r.o. č.10-H/2020 o zneškodňovaní odpadov 34140913
27.11.2020 Slovenská republika – Štatistický úrad SR o výpožičke – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 00166197
07.12.2020 adsupra s.r.o. o poskytovaní služieb – Moja obec 50144839
07.12.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen dohoda č. 20/33/012/87 30794536
21.01.2021 Nemocnica AGEL Zvolen a.s. o poskytovaní služieb nemocnica / MOM 45594929
22.01.2021 Hospitale s.r.o. o poskytovaní služieb nemocnica / MOM 36524921
29.01.2021 Hospitale s.r.o. o poskytovaní služieb nemocnica / MOM 36524921
18.02.2021 Hospitale s.r.o. o poskytovaní služieb nemocnica / MOM 36524921
03.03.2021 Advice & Solution s.r.o. o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti 36708534
01.04.2021 Hospitale s.r.o. o poskytovaní služieb nemocnica / MOM 36524921
16.04.2021 Hospitale s.r.o. o poskytovaní služieb nemocnica / MOM 36524921
03.05.2021 OZ Klub priateľov zvierat č. 31/2021 o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat 50114808
13.05.2021 Hospitale s.r.o. o poskytovaní služieb nemocnica / MOM 36524921
31.05.2021 Františka Kováčiková rod. Salatnayová kúpna zmluva na pozemky —–
03.06.2021 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku Sebechleby IBV 73/2021/06 36644030
22.06.2021 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. č. 1045/2021 o úprave vzájomných práv a povinností 36056006
22.06.2021 Jozef Cázer rod. Cázer, Jozef Hanus rod. Hanus, Terézia Rehová rod. Hanusová, Oľga Mozoľová rod. Hanusová, Mgr. Mária Závadská rod. Hanusová, Peter Fidluš rod. Fidluš, Mária Mozolová rod. Babiaková, Ing. Ján Rerich rod. Rerich, Jozef Husák rod. Husák, Obec Sebechleby kúpna zmluva na pozemky —–
24.06.2021 Pavel Struhár rod. Struhár, Petra Struhárová rod. Cázerová kúpna zmluva na pozemky —–
28.06.2021 Ing. Milena Korcová – štatutárna auditórka o poskytovaní auditórskych služieb 30197996
01.07.2021 ESPIK Group s.r.o. o zbere, preprave a zneškodňovaní vybraných zložiek komunálnych odpadov 46754768
30.08.2021 Ing. Ján Rerich rod. Rerich kúpna zmluva na pozemky —–
02.09.2021 Elena Kušnierová rod. Labudová, PaedDr. Ľubica Labudová rod. Labudová kúpna zmluva na pozemky —–
03.09.2021 Štefan Husák rod. Husák kúpna zmluva na pozemky —–
03.09.2021 Jozef Cipcer rod. Cipcer kúpna zmluva na pozemky —–
09.09.2021 TENDERnet s.r.o. Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve 50139088
10.09.2021 Andrej Fidluš rod. Fidluš kúpna zmluva na pozemky —–
13.09.2021 Jozef Ďurica rod. Ďurica, Mária Ďuricová rod. Ďuricová, Anna Gombíková rod. Ďuricová, Obec Sebechleby kúpna zmluva na pozemky —–
24.09.2021 Jozef Rerich rod. Rerich, Ing. Jozef Rerich rod. Rerich, I & B s.r.o., Obec Sebechleby zámenná zmluva na pozemky —–
11.10.2021 Veríme v Zábavu, s.r.o. o dielo 46167145
20.10.2021 Mária Šlanková rod. Pálková, Jozef Mäsiar rod. Mäsiar, Michal Rerich rod. Rerich, Alena Kaufmanová rod. Kaufmanová, Michal Chrien rod. Chrien, Roman Strehár rod. Strehár, Renáta Bazalová rod. Strehárová, Eva Necpálová rod. Strehárová, Obec Sebechleby nájomná zmluva pozemky —–
19.11.2021 Veriton s.r.o. mandátna zmluva č. MZ202120 47883979
29.11.2021 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. o dodávke vody z verejného vodovodu č. 611023280 36644030
01.12.2021 Advice & Solution s.r.o. o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti 36708534
27.12.2021 AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo nájomná zmluva č. AS001/2021 36045969
15.02.2022 Durestav s.r.o. o dielo č. S1/2022 36045969
28.02.2022 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sebechleby o zriadení vecného bremena 31933246
28.02.2022 Combin Banská Štiavnica s.r.o. o nájme pozemku 31631134
04.03.2022 ROZVOJOVA AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. o spolupráci č. 04/03/2022 51744422
04.04.2022 VEROBS s.r.o. o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávania 46959998
30.04.2022 Rastislav Zaťkov MR – BEZA mandátna zmluva 47767693
09.05.2022 Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky č. 322 1078 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky 00177474
12.05.2022 BURSA, s.r.o. o dielo č. 20013 36055123
16.05.2022 Water Solutions s.r.o. o dielo závlaha futbalový štadión 51941091
24.05.2022 Michal Rerich rod. Rerich, Milan Mikuláši, rod. Mikuláši kúpna zmluva na pozemky —–
24.05.2022 Milan Mikuláši, rod. Mikuláši kúpna zmluva na nehnuteľnosť —–
24.05.2022 Slávka Čížová rod. Čížová, Ľudmila Lopušníková rod. Vatrová, Ján Vatra rod. Vatra kúpna zmluva na pozemky —–
27.05.2022 Jozef Rerich rod. Rerich, Terézia Polláková rod. Štímelová kúpna zmluva na pozemky —–
14.06.2022 Ján Šalát rod. Šalát, Slavomíra Bukovinská rod. Plevová, Katarína Vajová rod. Kempová kúpna zmluva na pozemky —–
14.06.2022 Mgr. Róbert Klimko rod. Klimko, Martina Klimková rod. Ištvánová, Ján Šalát rod. Šalát, Obec Sebechleby zámenná zmluva na pozemky —–