Ing. Terézia Krnáčová 
hlavný kontrolór obce /úväzok 0,25/
vzdelanie: Technická univerzia vo Zvolene
e-mail: obecsebechleby@gmail.com


• hlavný kontrolór obce Sebechleby (ďalej len hlavný kontrolór) vykonáva svoju činnosť v rámci pôsobnosti orgánov obce Sebechleby (ďalej len obec)
• hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo v súlade s § 18 ods. (1) a § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesť rokov 
• funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnických osôb založených alebo zriadených obcou, iného zamestnanca obce 
• hlavný kontrolór je zamestnancom obce a platia pre neho príslušné práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme


Rozsah kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra
• Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami, ako aj zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia s majetkom a majetkovými právami obce, kontrola hospodárenia s finančnými zdrojmi a kontrola finančných operácií, hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou Sebechleby 
• Kontrola právnických osôb založených obcou Sebechleby, právnických osôb s majetkovou účasťou obce a právnických osôb, v ktorých je obec spoluvlastníkom. Kontrolu vykonáva v rozsahu tohto majetku, v súlade s príslušnými zriaďovacími dokumentmi (štatút, stanovy) a podľa požiadaviek obecného zastupiteľstva 
• Kontrola tvorby a čerpania jednotlivých položiek rozpočtu obce
• Vykonávanie kontroly účtovníctva a pokladničných operácií obecného úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou 
• Kontrola súladu činnosti organizácií a právnických osôb zriadených obcou s ich zriaďovacími a zakladacími listinami 
• Kontrola správnosti dodržiavania náležitostí vo veciach miestnych daní a poplatkov v obci, verejnej dávky ako i poskytnutia pôžičky, dotácie alebo návratnej finančnej pomoci právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a ostatným fyzickým osobám 
• Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva