Strelecký šport na škole má dlhoročnú tradíciu, ktorá sa prejavuje v krúžkovej činnosti. Každoročne v streleckom krúžku pracuje 25 – 35 žiakov, ktorí súťažia v školskej lige, okresnej streleckej lige. Pravidelne sa zúčastňujú regionálneho finále, ktoré zabezpečuje Združene technických a športových činností regiónu vo Zvolene, krajskej súťaže základných škôl poriadaných SASŠ v BA, BB a tiež na „Cene mesta Žiar nad Hronom“ o titul „Majster SR“, kde v roku 2006 bola N. Ambrošová na 5.mieste a v roku 2010 Juraj Sopko na 4. Mieste.

V období rokov 2002 – 2010 získali strelci v rámci kraja 1-krát prvé miesto, 4-krát 2. miesto a 8-krát tretie miesto v súťaži družstiev.

Najhodnotejšie výkony v disciplíne N+ 20 v polohe ležmo dosiahli Nikola Ambrošová 194 bodov a Dominik Vician 196 bodov. Tieto výkony sú aj rekordami školy.

Strelecké schopnosti žiakov sú využívané aj v branno-športových súťažiach ako sú:
-„Detská všestrannosť“ o pohár riaditeľa OO-PZ Krupine, kde získali celkové víťazstvo v rokoch 2002 – 2010 bez prerušenia
-„Mladí záchranári CO“ postúpili 4-krát do krajského kola a tiež aj do celoslovenského, reprezentovali náš kraj aj na medzinárodnej úrovni v Maďarsku, kde získali 1. miesto.
-„Plameň“ jesenná časť, ktorá má medzi hasičskými disciplínami aj streľbu zo vzduchovky, kde sa pravidelne zúčastňujú a umiestňujú na popredných miestach.

V roku 2010 sa vylepšili podmienky pre strelecký šport a to vďaka Nadácii VÚB, ktorá poskytla základnej škole finančná prostriedky v rámci projektu „Venuj sa branným športom a staň sa všestranným“. V rámci obce sa organizuje aj strelecká súťaž „O pohár starostu obce“.