120. výročie DHZ Sebechleby

Rok 2008 je významným nie len pre členov hasičského zboru, ale i pre všetkých občanov obce Sebechleby, v ktorom si pripomíname úctyhodné výsledky členov zboru od roku 1888. Viac ako jedno stáročie sa darí funkcionárom úspešne riadiť dobrovoľnícke združenie hasičského zboru (DHZ) Sebechleby.

Nasledujúce riadky venujeme významným členom DHZ a priblížime prierez vývoja z historického hľadiska až po jeho súčasnosť.

História DHZ 
DHZ Sebechleby vznikol za účelom ochrany obce Sebechleby a jej okolia pred požiarmi, ktoré obec neustále sužovali. 
K najvýznamnejším a zároveň k najtragickejším podnetom vzniku DHZ boli požiare: 
- v roku 1858 požiar, pri ktorom zahynulo 11 ľudí, 
- v roku 1859 boli zničené všetky hospodárske budovy, 
- v roku 1852 horelo Sedlo na Mladej Hore ako príčina pri vypaľovaní trávy, 
- v roku 1869 zhoreli takmer všetky budovy mestečka Sebechleby, zachrániť sa podarilo len dva rady obývaných domov, 
- v roku 1872 silný oheň zničil 67 domov, 29 stodôl, kostol, vežové hodiny, farskú budovu a iné hospodárske budovy.
Vyššie uvedené skutočnosti tak podnietili vznik Hasičského Zboru v roku 1888.

 V uvedenom roku sa však meno zakladateľa v dostupných kronikách neuvádza. Medzi najvýznamnejšie osobnosti tohto združenia patria Antona Matula - predseda HZ v roku 1926, veliteľ Michal Gašparovič či jeho nástupca Ján Plankenbüchler, ktorý zabezpečil prvú hasičskú striekačku z financií obce. Počas 2. svetovej vojny bola táto odcudzená a následne zakúpená z Terian. V tom istom čase sa v obci vybudoval sklad pre potreby hasičov a v roku 1948 za veLiteľa Jána Plankenbüchlera a predsedu Jozefa Šoreca bola postavená požiarna zbrojnica. Po menších stavebných úpravách slúži občanom dodnes a zároveň jej vybudovaním si pripomíname 60. výročie jej postavenia. V roku 1951 boli zakúpené hasičské uniformy. Od roku 1979 mali miestny hasiči vo svojej výzbroji vozidlo AVIA - valník, ktoré bolo upravené na účely požiarnej ochrany. Do zvýšenia požiarnej bezpečnosti bolo v roku 1985 zainteresované aj JRD, ktoré zakúpilo vozidlo Tatra s požiarnym vybavením a cisternou. Dobrovoľný hasičský zbor pri príležitosti storočnice dostal v roku 1988 pekný darček - špeciálne požiarne vozidlo AVIA s kompletným vybavením.

V súčasnosti je predsedom Ján Šalát, tajomník Jozef Šušovica, veliteľ Milan Štibora, členovia Štefan Uhler, Peter Štímel, Karol Fidluš.  DHZ je financovaný obecným úradom Sebechleby a zúčastňuje sa okresných, krajských, ale i celoslovenských súťaží. Hasičský Zbor si podmanil srdcia dospelých a mladých ľudí, kde dve družstvá dorastu chlapcov a dievčat reprezentujú obec a v súťažiach sa zúčastňujú na popredných miestach. Poďakovanie za prípravu a výcvik preto patrí pánovi Kocianovi, Šušovicovi, Šalátovi, Uhlerovi a všetkým súťažiacim.