Koniec Terénnej sociálnej práce

Dňom 30. Septembra 2013 skončil po dvoch rokoch projekt zameraný na podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených osôb prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitým zreteľom na marginalizované rómske komunity. Počas tohto obdobia sa poskytlo sociálne poradenstvo, riešili sa mnohé problematiky vyplývajúce z nepriazne životnej situácie zamerané na zmenu, resp. zmiernenie následkov, ktoré bolo úzko späté so snahou sociálneho pracovníka a jeho asistenta, aby boli vštepené základy samostatnosti pri riešení svojej nepriaznivej situácie v jednotlivých rodinách zo sociálne znevýhodneného prostredia aj do budúcnosti. Terénny sociálny pracovník a jeho asistent poskytovali svoje služby v obciach Sebechleby, Hontianske Nemce a v priľahlej osade „Zálištie“. Sociálni pracovníci si získali dôveru 488 obyvateľov z cieľových skupín z toho bolo 276 žien a 212 mužov. Počas tohto obdobia naviazali dobré vzťahy s mnohými inštitúciami, lekármi, krízovými centrami a i., s ktorými úzko spolupracovali pri riešení individuálnych problémov a tým sa zabezpečovala snaha o maximalizáciu odbornosti pri poradenstve a pomoci.

Pestrá paleta pracovnej náplni určite rozšírila obzory a skúsenosti do budúcnosti nielen sociálnym pracovníkom, ale aj obyvateľom zo záujmových skupín, preto pevne verím, že sa postupom času takéto pracovné miesto začlení do štruktúry samospráv a bude jej neoddeliteľnou súčasťou.

NÁZVY PROJEKTOV:
FILE:
Komunitná práca v obci Sebechleby a Hontianske Nemce