Počet obyvateľov v Sebechleboch od roku 1990 narastal.
V roku 1991 ich bolo 1 156,
v roku 1996 - 1 163,
v roku 2001 - 1 202,
v roku 2003 - 1 212,
v roku 2004 - 1 210,
v roku 2008 - 1 206,
v roku 2009 - 1210,
a v roku 2010 - 1202 obyvateľov z toho je 614 žien a 588 mužov.
Veková štruktúra v obci je nasledujúca:
- predproduktívny vek - 24,56%,
- produktívny vek - 62,70%,
- poproduktívny vek - 12,74%.

Počet obyvateľov celkom k 31.12.2010 - 1202 z toho:
- občanov (nad 15 rokov) - 963,
- deti (do 15rokov) - 239.
V roku 2010 sa narodilo 8 detí a zomrelo 6 obyvateľov.

Priemerný vek obyvateľov našej obce v roku 2010 dosiahol 35,08 rokov. Najstaršia obyvateľka Sebechlieb má 95 rokov. V rokoch 1990 - 2004 sa v obci narodilo 284 detí. Najúspešnejší rok bol 1999, keď prišlo na svet až 29 detí.

98% obyvateľstva Sebechlieb je slovenskej národnosti a 95% obyvateľov je rímsko-katolíckeho vierovyznania. Nezamestnanosť v obci sa pohybuje na úrovni okolo 10,5%, cca 350 obyvateľov musí za prácou dochádza do blízkym aj ďalekých miest (Krupina, Zvolen, Levice, Banská Bystrica, Bratislava...).