Civilná ochrana obyvateľstva

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

V zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov Obecný úrad v Sebechleboch informuje verejnosť ako sa správať v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.

Poslaním civilnej ochrany je zabezpečenie ochrany životov, zdravia a majetku obyvateľov počas trvania mimoriadnych situácií. Tieto si vyžadujú neodkladné prijímanie opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní ich následkov. Hlavné úlohy činnosti mesta v oblasti civilnej ochrany, vyplývajúce zo Zamerania činnosti sú rozpracované v dokumente „Plán ochrany obyvateľstva Obce Sebechleby“ (zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane a jej vykonávacích vyhlášok).

Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky takýchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí. I keď jednotlivec pri mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže vhodnou voľbou sa správania výrazne znížiť dopad jej následkov vo svojom okolí. Našim cieľom je poskytnúť informácie o tom, ako reagovať na vznik mimoriadnej udalosti, čo robiť, keď je ohrozený život a zdravie, alebo ako postupovať, keď je ohrozený majetok.
DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA

Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania:

v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte jednotné číslo tiesňového volania
112 – Integrovaný záchranný systém

v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte
150 - Hasičský a záchranný zbor

v prípade ohrozenia života a zdravia volajte
155 - Zdravotnú záchrannú službu
v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámeni
158 - Políciu

v prípade ohrozenia alebo vzniku mimoriadnej udalosti 045/55 917 13 - Obecný úrad v Sebechleboch

Sťiahnuť prílohu

FileDescriptionFile sizeDownloads
pdf analyza_text49 KB 559
pdf evakuacia33 KB 468
pdf iinformacny_system_coo464 KB 334
pdf improvizovana_ochrana42 KB 254
pdf nebezpecne_latky30 KB 414
pdf prostriedky_individualnej_ochrany2 MB 284
pdf rady_obcanom52 KB 286
pdf ukrytie407 KB 269