Kúpna zmluva - obecná časť Pažiť

Obecný úrad týmto informuje občanov k priebehajúcim prácam na projekte ČOV a kanalizácia na 9.KT.:
- pokračujú výkopové práce v záhradách pri potoku
- ďalšie stavebné práce budú prebiehať v budove a pri budove ČOV
- vyhotovenie násypu pod príjazdovú cestu k ČOV
Žiadame vás o opatrnosť a pochopenie!

Obecné zastupiteľstvo v Sebechleboch

V zmysle ustanovenia §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorŠích predpisov a Uznesenia č. 23/2023 zo dňa 9.2.2023

VYHLASUJE

voľbu hlavného kontrolóra Obce Sebechleby na deň 13.04.2023 o 18:00 hod.

Obecné zastupiteľstvo v SEBECHLEBOCH

V zmysle ustanovenia §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a Uznesenia č.23/2023  zo dňa 9.2.2023

vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra Obce Sebechleby

na deň 13.04.2023 o 18,00 hod.

Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Sebechleby:

 1. Zákonný kvalifikačný predpoklad
 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie v zmysle § 18a ods. 1 zákona o obecnom zriadení, pričom vzdelanie je definované § 16 ods. 4 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/
 1. Ostatné predpoklady na výkon funkcie
 • Predpoklad zvládnutia základných prameňov právnej úpravy postavenia obce
 • Znalosť práce s PC /word, excel, internet/
 • Spôsobilosť na právne úkony podľa §3 ods. 1 písm.a) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • Bezúhonnosť podľa §3 ods. 1 písm. b) zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • Morálne zásady
 1. Požadované doklady na predloženie
  1. Prihláška na funkciu hlavného kontrolóra obce
  2. Profesijný životopis
  3. Úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  4. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle §10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov
  5. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
  6. Čestné vyhlásenie o činnostiach súvisiacich s výkonom podnikateľskej činnosti, vykonávaní inej zárobkovej činnosti, členstve v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
  7. Písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely voľby hlavného kontrolóra podľa zák. č. 18 / 2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 2. Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a funkčné náležitosti
 • Obecné zastupiteľstvo určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce ako kratší pracovný čas, t.j. na 0,25 úväzok
 • Funkčné obdobie je 6 rokov a začína plynúť dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do funkcie v zmysle §18a ods. 5 zákona o obecnom zriadení
 • Obecné zastupiteľstvo určuje termín nástupu do funkcie 01.05.2023
 • Základný plat hlavného kontrolóra je určený v zmysle §18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení
 1. Termín podania prihlášky

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce zašle písomnú prihlášku označenú heslom: „Voľba hlavného kontrolóra obce – Neotvárať“ na adresu Obecný úrad Sebechleby č. 1, 962 66 Sebechleby alebo ju prinesie osobne do podateľne Obecného úradu v Sebechleboch v uzatvorenej obálke do termínu 22.03.2023 do 12,00 hod.

 1. Ostatné informácie

Na posúdenie zákonných náležitostí podaných prihlášok sa zriaďuje 3 členná komisia, ktorá predloží svoje závery obecnému zastupiteľstvu do 7 dní pred konaním voľby hlavného kontrolóra.

Každému kandidátovi na funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorý splnil uvedené podmienky bude doručená pozvánka, v ktorej bude mať oznámený termín, čas a miesto voľby.

Kandidát, ktorý nesplní podmienky prihlášky bude vyradený z voľby o funkciu hlavného kontrolóra, o čom bude písomne informovaný s právom na odvolanie v lehote do 7 dní

 1. Náležitosti voľby

Zákon o obecnom zriadení počíta maximálne s dvomi kolami voľby:

 1. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
 2. Ak ale ani jeden z kandidátov nezíska väčšinu podľa bodu 1, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom.
 1. Postup voľby
  1. Záver komisie z posúdenia zákonných náležitostí podaných prihlášok
  2. Predstavenie kandidátov – Každý kandidát bude mať možnosť najviac 10 minútového vystúpenia pred obecným zastupiteľstvom na svoju prezentáciu v poradí v akom boli doručené prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra obce
  3. Hlasovanie poslancov – prebehne neverejné hlasovanie poslancov
  4. Uznesenie o voľbe hlavného kontrolóra obce

Bližšie informácie poskytne: Ing. Terézia Krnáčová, starostka obce Sebechleby, telefonicky na čísle: 0903 418 966, prípadne e-mailom: starosta@sebechleby.com

 Voľba hlavného kontrolóra obce Sebechleby

 

Voľba hlavného kontrolóra obce Sebechleby (1.01 MB)

Obecný úrad oznamuje, že sa vyskytla porucha vodovodu na Mladej hore. V prípade potreby bude voda odstavená.

Vedúca pošty Vám oznamuje , že v utorok 7.2.2023 bude pošta celý deň zatvorená.

Kontakt

Obec Sebechleby
Sebechleby č.1  
962 66  
Slovensko

Tel.:  +421 45 55 917 13
Tel.: +421 45 55 919 96
Mobil: +421 903 418 966
Mail: info@sebechleby.com

www.urbarsebechleby.sk
www.starahora.sk

 

Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok 8:00 - 11:30 12:30 - 15:30
Utorok 8:00 - 11:30 12:30 - 15:30
Streda 8:00 - 11:30 12:30 - 16:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 11:30 

Stará hora

Webkamera Stará Hora

Počasie