17. októbra 2013

Tabuľka 2

TABUĽKA 2 – § 41 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaníNajneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako “Ostatné” a časti ponuky, označenej ako “Kritériá” […]
17. októbra 2013

Tabuľka 1

TABUĽKA 1 – § 49a ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaníVerejný obstarávateľ uverejní v profile v členení podľa jednotlivých verejných obstarávanía) ak ide o verejnú […]
17. októbra 2013

Štvrťročné správy o zákazkach

Súhrnná správa o zákazkách z nízkou hodnotou za rok 2013 Sledované obdobie roka Názov zákazky Lehota na predpokladanie ponúk Úspešný uchádzač Stanovené kritérium hodnotenia Hodnota kritéria […]
17. októbra 2013

Ukončené verejné obstarávania

Zoznam ukončených verejných obstarávaní za rok 2013 Por. č. zákazky Názov zákazky Zverejnenie (vestník/dátum) Úspešný uchádzač Hodnota kritéria úspešného uchádzača Úspora oproti predpokladanej hodnote zákazky Dátum […]