15. januára 2011

Občianske združenie Sebechleby

Občianske združenie Sebechleby bolo založené v roku 2006 / 29.11. 2006, registrácia MV SR , č. spisu VVS/1-900/90-29131/ s cieľom podporiť rozvoj vo vidieckom cestovnom ruchu […]
15. januára 2011

Tlačivá

T l a č i v á    n a    s t i a h n u t i e  
15. januára 2011

Miestne poplatky a dane

Tlačivá:
15. januára 2011

Komisie OcZ

Komisie výstavby, životného prostredia a rozvoja obce:z radov poslancov:• Ing. Ján Šorec• Adrián Špánikz radov občanov:• Jarmila Fidlušová• Anna Vicianová• Anna Lipnická• Mgr. Veronika Šorecová• Ing. […]