3. októbra 2012

Oznam

Na základe schváleného VZN 5/2011o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce si môžu obyvatelia podať žiadosť na obecnom úrade do 30. novembra 2012, viď   VZN […]
19. septembra 2012

Smútočný oznam

7. septembra 2012

Oznam – Futbal v nedeľu

7. septembra 2012

Oznam – Verejná vyhláška

Na návrh Obce Sebechleby bolo na stavebnom úrade obce Hontianske Nemce dňa 4.9.2012 začaté územné konanie o umiestnení stavby “ Sebechleby – kanalizácia ČOV“ na pozemkoch […]