Návrh VZN č. 1/2019 o výšku príspevku…

Voľby poslancov do Európskeho parlamentu 25.5.2019
11. marca 2019
Výsledky I. kola volieb prezidenta SR
21. marca 2019

Návrh VZN č. 1/2019 o výšku príspevku…

Vážení občania,
Obecné zastupiteľstvo obce Sebechleby sa podľa § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších , § 6 ods.2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods.5, § 114 ods.6, § 140 ods.9,10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa svojim uznesením č. ..../2019 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v obci Sebechleby.

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sebechleby č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v obci Sebechleby.

Viac informácií nájdete:
- Návrh VZN č. 1/2019 na stiahnutie a pripomienkovanie
Ďakujeme.

S pozdravom Obec Sebechleby.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *