Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

FOTOGALÉRIA – Obecná fašangová zabíjačka
9. marca 2017
Harmonogram zberu plastov v obci Sebechleby – 2. polrok
10. júna 2017

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

POZVÁNKA


Starosta obce Sebechleby zvoláva XIV. zasadnutie obecného zastupiteľstva v stredu 22.marca 2017 o 19.00 hod. do zasadačky obecného úrady Sebechleby s nasledovným programom:


1. Otvorenie, schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok roku 2017
5. Smernica o poskytnutí jednorazového príspevku rodičom na podporu pri narodení dieťaťa
6. Dodatok č.2 k VZN 3/2015 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Sebechleby
7. Schválenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže
8. Prenájom poľnohospodárskej pôdy od Urbárskej spoločnosti
9. Prenajatie nebytových priestorov od Obce Sebechleby na účel podnikania
10. Kúpa poľnohospodárskej pôdy do vlastníctva obce
11. Zámeny poľnohospodárskej pôdy
12. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom poľnohospodárskej pôdy
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
Pozvánka a program na stiahnutie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *