Vyhlásenie OVS na odpredaj pozemkov

Návrh rozpočtu obce Sebechleby na rok 2017
8. decembra 2016
Harmonogram zberu plastov v obci Sebechleby
23. januára 2017

Vyhlásenie OVS na odpredaj pozemkov

Obec Sebechleby vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností

Uznesenie č. 126/2016 - OZ

Obecné zastupiteľstvo v Sebechleboch schvaľuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nasledovných nehnuteľnosti:
• parcela registra C č. 57/2 o výmere 193 m2, druh pozemku záhrady
• parcela registra C č. 57/3 o výmere 399 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria

Podmienky súťaže:
• vyhlasovateľ: Obec Sebechleby č. 1, 962 66 Sebechleby

Predmet OVS:
• parcela registra C č. 57/2 o výmere 193 m2, druh pozemku záhrady vedený Správou katastra Krupina, k. ú. Sebechleby
• parcela registra C č. 57/3 o výmere 399 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vedený Správou katastra Krupina, k. ú. Sebechleby

Kritérium pri výbere najvýhodnejšej ponuky:
• maximálna (najvyššia) cenová ponuka

Lehota na podávanie ponúk:
• do 16. 1. 2017 do 15.00 hod.

Spôsob podávania návrhov:
• v zalepenej obálke na Obecný úrad s označením: „OVS – neotvárať“,

Obsah súťažných návrhov:
• meno (názov) navrhovateľa, bydlisko (sídlo), navrhovaná kúpna cena v € za 1m2

Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje možnosť odstúpiť od OVS v prípade nesúhlasu s navrhovanými ponukami bez uvedenia dôvodu.

Víťaz je povinný uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve do 30 dní od schválenia výsledkov OVS, v opačnom prípade mu bude vyrúbená pokuta vo výške 100,- Eur.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *