Voľba hlavného kontrolóra obce Sebechleby

Pozvánka na futbal
8. júla 2016
Návrh rozpočtu obce Sebechleby na rok 2017
8. decembra 2016

Voľba hlavného kontrolóra obce Sebechleby

Zverejnené dňa 4.11.2016 - posledná úprava 29.11.2016

Obecné zastupiteľstvo v Sebechleboch
uznesením č. 108/2016 - OZ zo dňa 3.11.2016.


VYHLASUJE


v súlade s § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE SEBECHLEBY
na deň 15.12.2016 o 18.00 hod.


na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Sebechleboch
s dňom vzniku funkcie 1.1.2017, s úväzkom 0,25
na funkčné obdobie 6 rokov odo dňa vzniku funkcie.

Miesto podania prihlášky:
Obec Sebechleby, Sebechleby 1, 962 66 Sebechleby
Termín podania prihlášky:
písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 30.11.2016 vrátane do 16.00 hod.

Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
a) kvalifikačné predpoklady:
• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou
b) ďalšie podmienky:
• znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
• komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca, flexibilnosť
• reprezentatívne vystupovanie
• práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point)
• zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť

Náležitosti písomnej prihlášky:
• osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj (e-mail, telefón)
• úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• profesijný životopis, vrátane praxe v oblasti verejnej správy, samosprávy, kontrole a znalosti legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
• doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
• čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
• písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona NR SR
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra

Požadované doklady je potrebné doručiť, resp. zaslať na uvedenú adresu v uzavretej obálke s označením
„Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“

Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na prezentáciu v časovom rozsahu maximálne 5 minút.

Ďalšie informácie: tel. 045/55 917 13 alebo emailom na obecsebechleby@gmail.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *