Tabuľka 1
17. októbra 2013
Tabuľka 3
17. októbra 2013

Tabuľka 2

TABUĽKA 2 – § 41 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako “Ostatné” a časti ponuky, označenej ako “Kritériá” je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať otváranie ponúk. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí ponuku a časť ponuky označenú ako “Ostatné”. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako “Ostatné” komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. Po otvorení časti ponuky, označenej ako “Ostatné” komisia vykoná všetky úkony podľa tohto zákona, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, pri verejnej súťaži aj vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení záujemcov alebo uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.

NÁZOV ZÁKAZKY:
INFORMÁCIE A DOKUMENTY:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *