Profil verejného obstarávateľa

Verejné obstarávanie
17. októbra 2013
Smernica pre verejné obstarávanie
17. októbra 2013

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Sebechleby
Sídlo: 962 66 Sebechleby 1
Štatutárny zástupca: Martin Schvarc, starosta obce

Obec Sebechleby je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon ) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek. Obec Sebechleby vypracovala „Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky”. Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.

Spoločná obecná úradovňa Krupina
Referent verejného obstarávania:
Ing. Norbert Kemp
e-mail: norbert.kemp@krupina.sk
t.č.: +421 905 755 890

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *