Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Hlasovanie dedina 2013
12. mája 2013
Turnaj o pohár obce Sebechleby
11. júna 2013

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

XIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Sebechleby
dňa 29. mája 2013 o 18.00 hod. do sály kultúrneho domu s nasledovným programom:
1. Otvorenie, 
2. Schválenie programu, 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 
4. Voľba návrhovej komisie, 
5. Schválenie dodatku č.3 VZN č. 2/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Sebechleby, 
6. Schválenie nájmu strechy a časti nebytových priestorov objektu obecného úradu za účelom výstavby bytových jednotiek, 
7. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve bytových jednotiek v objekte obecného úradu, 
8. Schválenie prekleňovacieho úveru na projekt Rekonštrukcia nespevneného chodníka v obci Sebechleby, 
9. Schválenie superlinky, 
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013, 
11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012, 
12. Kontrola vedenia pokladne na obecnom úrade, 
13. Schválenie záverečného účtu obce, 
14. Rôzne, 
15. Diskusia, 
16. Záver.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *