Oznam – Obecné zastupiteľstvo č.12

Smútočný oznam
7. marca 2013
Oznam – KOMUNÁLNY ODPAD
19. marca 2013

Oznam – Obecné zastupiteľstvo č.12

Starosta obce Sebechleby zvoláva XII. zasadnutie OcZ v Sebechleboch
vo štvrtok 21. marca  2013 o 19.00 hodine do sály KD s nasledovným programom:
1)  Otvorenie
2)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Voľba návrhovej komisie
4) Kontrola plnenia uznesení
5) VZN 1/2013 o čistote a poriadku, tvorbe a ochrane zelene na území obce Sebechleby
6) VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zriadenia na území obce Sebechleby
7) VZN č. 3/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v obci Sebechleby
8) VZN č. 4/2013 o miestnom vodovode a vodovodných prípojkách v lokalite Mladá Hora
9) Schválenie investičného zámeru súkromnému investorovi
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Záver

Všetci ste srdečne pozvaní!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *