Oznam – Verejná vyhláška

OZNAM – X. Zasadnutie OZ
27. augusta 2012
Oznam – Futbal v nedeľu
7. septembra 2012

Oznam – Verejná vyhláška

Na návrh Obce Sebechleby bolo na stavebnom úrade obce Hontianske Nemce dňa 4.9.2012 začaté územné konanie o umiestnení stavby ” Sebechleby – kanalizácia ČOV” na pozemkoch v k. ú. Sebechleby. Obec Hontianske Nemce ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 25. septembra 2012, t.j. v utorok o 9:00 hodine v zasadačke obecného úradu v Sebechleboch. Kde účasníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť a uplatniť svoje námietky a pripomienky. Ak sa sa niektorý účastník nechá zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné splnomocnenie s overeným podpisom.

Viď prílohu.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *