OZNAM – X. Zasadnutie OZ

Oznam – Futbal v stredu
24. augusta 2012
Oznam – Verejná vyhláška
7. septembra 2012

OZNAM – X. Zasadnutie OZ

Obecný úrad Vás pozýva na X. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Sebechleby, ktoré sa uskutoční dňa 6. septembra 2012 o 19.00 hod. v sále kultúrneho domu s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Schválenie Dodatku č.4 k vnútornému predpisu na vedenie účtovníctva ZŠ s MŠ Antona Matulu Sebechleby.
6. Schválenie výsledkov OVS na predaj stavebného pozemku reg. C č.p. 9224/2 v k.ú. Sebechleby.
7. Schválenie výsledkov OVS na predaj stavebného pozemku reg. C č.p. 9224/51 v k.ú. Sebechleby.
8. Majetkoprávne vysporiadanie časti obecného vodovodu so spoločnosťou Veolia
9. Sprava HK o následnej finančnej kontrole plnenia rozpočtu za I. polrok 2012
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *