OZNAM – OVS NA ODPREDAJ pozemku

Prezentácie obce Sebechleby
17. decembra 2011
Krásne Vianoce – PF 2012
23. decembra 2011

OZNAM – OVS NA ODPREDAJ pozemku

Obec Sebechleby vyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513*1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj stavebného pozemku registra C č. 9224/4 o výmere 1334
vedený Správou katastra Krupina, k. ú. Sebechleby.

Lehota na podávanie ponúk: 5.1. 2012 do 15.00 hod.
Spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke na Obecný úrad s označením: „OVS – stavebný pozemok č. 104/8 – neotvárať“

Presné informácie nájdete vo verzii  „OVS – podmienky“ na stiahnutie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *