OZNAM – o vyhlásení výberového konania
7. októbra 2011
OZNAM – OFK SEBECHLEBY
3. novembra 2011

Výberové konanie

OBEC SEBECHLEBY , Sebechleby č.1 , 962 66

Názov projektu: Služby starostlivosti pre dieťa a rodinu
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Kód výzvy: č. OP ZaSI – FSR – 2009/ 2.1 / 07

vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:

sociálny pracovník (1 pracovné miesto)
a asistent sociálneho pracovníka (1 pracovné miesto)

ktoré sa bude konať  obce dňa 25.októbra 2011 / v utorok /
o 15:00 h v kancelárii starostu OcÚ Sebechleby
, 962 66  Sebechleby č.1
/ toto oznámenie zároveň slúži ako pozvánka na výberové konanie /

Kritériá pre výber sociálneho pracovníka
Kvalifikačný predpoklad vzdelania:
Ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa (titul Bc.) prednostne v odbore sociálna práca, sociálna a misijná práca v rómskych komunitách (predložiť doklad preukazujúci splnenie kvalifikačných predpokladov);
Znalosť zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách;

Ďalšie kritéria:
•Osobnostné predpoklady: empatia, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť konflikty, flexibilita, zodpovednosť a pod.
•Dlhodobé poznanie cieľovej skupiny
•Bezúhonnosť
•Motivácia pre prácu s členmi marginalizovaných skupín
•Organizačné schopnosti
•Komunikačné zručnosti

Kritériá pre výber asistenta sociálneho pracovníka
Kvalifikačný predpoklad vzdelania:
•Ukončené minimálne neúplné stredoškolské vzdelanie ( stredoškolské bez maturitnej skúšky)
•Musí mať ukončené minimálne základné vzdelanie a byť riadnym študentom strednej školy

Ďalšie kritéria:
•Osobnostné predpoklady: empatia, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť konflikty, flexibilita, zodpovednosť a pod
•Dlhodobé poznanie cieľovej skupiny
•Bezúhonnosť
•Motivácia pre prácu s členmi marginalizovaných skupín
•Organizačné schopnosti
•Komunikačné zručnosti

Uchádzači k žiadosti do výberového konania doložia:
– žiadosť o prijatie do výberového konania
– životopis
– motivačný list
– overené kópie o najvyššom nadobudnutom vzdelaní
– kópie certifikátov z danej oblasti
– písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania / podľa  Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov/
– výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

Žiadosti do výberového konania zaslať poštou, prípadne doručte osobne v kancelárii OcÚ v Sebechleboch v uzavretej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „ Výberové konanie – SP a ASP “ na adresu : Obec Sebechleby, 962 66 Sebechleby č.1
Termín uzávierky prijímania žiadostí je 21.októbra 2011 do 14:00 h
V prípade nedoloženia uvedených dokladov je nutné priniesť osobne doklady potrebné
k výberovému konaniu v deň výberového konania.
Uchádzači o miesto sociálneho pracovníka a asistenta sociálneho pracovníka budú informovaní
o splnení požadovaných podmienok pred začatím výberového konania.
Predpokladaný nástup na uvedené pracovné pozície je 1. november.

Martin Schvarc – starosta obce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *