SÚŤAŽNÉ PODMIENKY OVS 71/1

OZNAM – OVS STAVEBNÝ POZEMOK PAR. C Č. 71/1
11. apríla 2011
OZNAM – OVS NA ODPREDAJ TRAKTORA ZETOR 6701
11. apríla 2011

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY OVS 71/1

SÚŤAŽNÉ  PODMIENKY

k Obchodnej verejnej súťaži na predaj stavebného pozemku 71/1 v k.ú. Sebechleby

Martin Schvarc – starosta obce

Anna Vicianová – kontaktná osobaI.  Vyhlasovateľ: Obec Sebechleby

v zastúpení: Martinom Schvarcom, starostom obce

sídlo: Sebechleby č.1, 96266 Sebechleby

IČO: 00320226


II.   Predmetom predaja je stavebný pozemok:

2.1 parcela registra C č. 71/1  o výmere  700 m2, druh pozemku – stavebný pozemok vedený Správou katastra Krupina, k. ú. Sebechleby, zapísaný na LV  č. 1.  

Nehnuteľnosť je  vo výlučnom vlastníctve Obce Sebechleby.


III.  Súťažné podmienky:

Kritérium pri výbere najvýhodnejšej ponuky:

maximálna (najvyššia) cenová ponuka


Lehota na podávanie ponúk:

06.06.2011, do 15.00 hod.


Spôsob podávania návrhov:

v zalepenej obálke na Obecný úrad s označením: „OVS – stavebný pozemok č. 71/1  – neotvárať“,


Obsah súťažných návrhov:

meno (názov) navrhovateľa, bydlisko (sídlo), navrhovaná kúpna cena v € za 1m2


Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje možnosť odstúpiť od OVS v prípade nesúhlasu s navrhovanými ponukami bez uvedenia dôvodu.

Víťaz je povinný uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve do 30 dní od schválenia výsledkov OVS, v opačnom prípade mu bude vyrúbená pokuta vo výške 100,- Eur.


IV. Ostatné   podmienky  OVS:

Výsledok  vyhodnotenia  súťaže  bude  oznámený účastníkom  písomnou  správou  odoslanou   najneskôr   do 15 dní odo dňa vyhodnotenia OVS.

Predložené  návrhy možno  meniť  a dopĺňať len v stanovenej lehote  na  predkladanie  návrhov.

Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto OVS.

Technické  informácie o predmete predaja poskytne sekretariát Obecného úradu Sebechleby,  alebo na elektronickej pošte    obecsebechleby@gmail.com. prípadne tel. 045/5591996  Obhliadku predmetu predaja je možne dohodnúť na uvedených tel. čísle alebo elektronickou poštou ( e-mailom).


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *