Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Partnerské obce
16. januára 2011
Faktúry, zmluvy, objednávky
16. januára 2011

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Vážení občania,
v zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.
Povinne zverejňovaná zmluva sa týka tovarov a služieb nadobudnutých z verejných prostriedkov, používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu či obce či nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie a pod.

V zmysle uvedenej novely je povinne zverejňovaná zmluva účinná až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle.

Centálny register zmlúv, objednávok, faktúr a rozhodnutí je zoznamom zmlúv uzatvorených obcou Sebechleby od 1.1.2011. Podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *