Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
15. januára 2011
Starosta obce
15. januára 2011

Základné informácie

 

· Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

· Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:
a) orgánmi obce,
b) hlasovaním obyvateľov obce,
c) verejným zhromaždením obyvateľov obce.

· Obec pri výkone samosprávy najmä:
a) vykonáva úkony, súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet a záverečný účet obce,
c) vykonáva správu miestnych daní a poplatkov,
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, najmä vydáva záväzné stanoviská k začatiu investičnej a podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb v obci s investičným alebo podnikateľským zámerom, zaujíma stanoviská k využitiu miestnych zdrojov, k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú záujmov obyvateľov obce,
e) vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorína, kultúrnych, športových zariadení, pamiatok a stavieb,
f) zabezpečuje verejno-prospešné služby ako čistenie obce, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd,
g) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky pre zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vzdelanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
h) obstaráva a schvaľuje územno-plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón a koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
i) organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
m) zabezpečuje verejný poriadok v obci, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
n) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku,
o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt, 8)
p) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
r) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu. 9)

· Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *