Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

História
28. júna 2010
Základné informácie
15. januára 2011

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

PROGRAM SOCIÁLNEHO A HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA S VÝHĽADOM NA ROKY 2007-2013
OBEC
S E B E C H L E B Y

SCHVÁLIL:
OZ v Sebechleboch uznes. č. 13/2007-b Jozef Roziak
zo dňa 20.2.2007 starosta

OBSAH :

1. ÚVOD
1.1 Vymedzenie územia
1.2 Základná charakteristika riešeného územia
1.3 Prírodná charakteristika územia
1.4 Zložky životného prostredia
1.5 Demografická situácia a bytový fond
1.6 Kultúrne dedičstvo

2. STRATÉGIA ROZVOJA
2.1 Vízia územia
2.2 SWOT analýza územia
2.3 Problémová analýza územia
2.4 Strategické a špecifické ciele, opatrenia

3. AKČNÝ A FINANČNÝ PLÁN ÚZEMIA
3.1 Štruktúra opatrení
3.2 Tabuľky špecifických cieľov
3.3 Akčný plán na roky 2007-2013 – rozpočet

1. ÚVOD

Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Sebechleby s výhľadom do roku 2013 bol spracovaný na základe zákona NR SR č.503/200 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorý ukladá obci spracovať strednodobý programovací dokument – Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce.
Obsahuje:
? Analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery vývoja, určenie cieľov a potrieb.
? Úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej a sociálnej infraštruktúry, starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, kultúre, a ďalších oblastiach.
? Návrh finančného zabezpečenia.

Východiská pre spracovanie :
? Analýza hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu Krupina z roku 2001.
? Územný plán obce Sebechleby, SAŽP CÚP Žilina 2002
? Príručka pre mikroregióny a obce na prípravu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Riadiaci výbor spracovania :
1. Starosta obce Sebechleby
2. Obecné zastupiteľstvo obce Sebechleby

Expertná skupina, určená starostom obce :
1. Roziak Jozef
2. Ing.Slaná Klára
3. Kempová Eva
4. Ing.Pastier Štefan

Použité podklady pre spracovanie :

1. Miestny územný systém ekologickej stability katastrálneho územia obce Sebechleby – SAŽP Banská Bystrica 1999
2. Prieskumy a rozbory k ÚPD Sebechleby – SAŽP Banská Bystrica 2000
3. ÚPD sídla Sebechleby – SAŽP Banská Bystrica – CÚP Žilina2002

1.1 Vymedzenie územia

• Riešené územie od roku 1996 spadá administratívne do okresu Krupina, vyšším územným celkom je kraj Banskobystrický.
Sebechleby sa nachádzajú v jednej z ôsmich vinohradníckych oblastí na Slovensku. Je ňou modrokamenská oblasť, ktorá sa rozprestiera v intravulkanických kotlinách na južných svahoch Krupinskej planiny a Slovenského Rudohoria. Krupinská planina predstavuje predhorie pôvodom sopečných Štiavnických vrchov.
Kataster sídla predstavuje 3042 ha v nadmorskej výške od 195-604 m.n.m. Sídlo pozostáva z troch zastavaných častí: sídlo obce Sebechleby a jej lokality „Mladá Hora“ a „Stará Hora“.
• Obec je napojená na dopravnú sieť SR cestou I. triedy č. 51, ktorá je napojená v križovatke s cestou I. triedy č. 66 (v Hontianskych Nemciach) s nasmerovaním na okresné a krajské centrá Krupina, Zvolen, Banská Bystrica, Levice a Nitra. Má predpoklady pre rozvoj obytnej a hospodárskej funkcie s prioritou poľnohospodárskej a remeselnej výroby.
Časť „Mladá Hora“ tvorí rekreačné zázemie pre celé okolie aj mimo katastra. Je využívaná ako priestor pre pobytovú rekreáciu s možnosťami využitia vodnej nádrže pre oddychové aktivity celookresného významu.
Časť „Stará Hora“ je spojená miestnou prístupovou komunikáciou, ktorá odbočuje z úseku cesty I. triedy č. 51 asi 1,0 km západne od obce Sebechleby. Má predpoklady pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt a pre ich využitie v cestovnom ruchu a turizme. Charakter tejto lokality má celoštátny význam.

 

1.2 Základná charakteristika riešeného územia

Životné prostredie všetkých častí obce i celého územia katastra je dlhodobo negatívne ovplyvňované závadami krajinno-ekologickými a estetickými, ako aj absenciou častí obslužnej a technickej vybavenosti.

Medzi základné problémy s požiadavkami na ich riešenie patria:

• zastaralá a nevyhovujúca cestná sieť MK
• nevybudovaná verejná kanalizácia
• problémový prieťah hlavnej cesty centrom obce
• environmentálne záťaže starých nelegálnych skládok
• nevyhovujúce riešenie centra obce
• vodná erózia pôdy
• absencia sprievodnej a sídelnej zelene
• nevhodná architektúra stavieb v tradičnom prostredí
• dislokácia plôch pre plánovanú novú IBV
• dislokácia plôch pre výrobné priestory
• nevyhovujúca infraštruktúra pre turistický ruch
• nevyhovujúci stavebnotechnický stav obecných budov, KD, MŠ, ZŠ

Obec Sebechleby je významnou národopisnou lokalitou s výhodnou polohou na turistických trasách medzi juhom Slovenska a Maďarskom a rekreačnými krajinnými celkami Vysokých a Nízkych Tatier a Slovenského raja. V rámci mikroregiónu konkordia s jeho kultúrnym dedičstvom má výborné predpoklady, aby sa rekreácia a cestovný ruch stali jej významnými hospodárskymi aktivitami.

• Ako priorita je pre rozvoj obce stanovená obytná funkcia sídla s doplnkovou funkciou rekreačnou a ochrannou – v lokalitách samostatných častí v jeho katastri.

• V zastavanej časti obce v Sebechleboch sú najväčšie predpoklady pre rozvoj obytnej, hospodárskej a vybavenostnej funkcie sídla.

• V časti Mladá Hora je územie vhodné pre rekreačné aktivity spojené s kúpaním a športovým zázemím nielen pre obyvateľov obce ale aj pre širšie okolie.

• Časť Stará Hora je územím ochrany prezentácie kultúrno – historického dedičstva celoslovenského významu a predstavuje lokalitu s prioritou ochrany zachovaných hodnôt pôvodných vinohradníckych domčekov v harmonickej kompozícii s prírodným a krajinným prostredím.

 

1.3 Prírodné charakteristiky územia

Predmetná časť územia prevažne spadá do rajónu pyroklastických hornín (Vp), len v severnejšej časti (Sitnianska Lehota) sa vyskytujú útržky rajónu efuzívnych hornín (VI). Údolia Klastavského, Belujského a Suchého potoka spadajú do rajónu údolných riečnych náplavov (F), resp. rajónu proluviálnych sedimentov (P). Prevládajúcimi typmi hornín v hĺbke do 5 m sú prevážne poloskalné horniny (v rajóne Vp), resp. štrkovité až jemnozrnné horniny v rajónoch F a P. Mocnosť intenzívne zvetraných hornín dosahuje 5-10 m. Horninové prostredie je málo priepustné a možno v ňom očakávať prevažne uhličitanovú, miestami aj síranovú agresivitu podzemných vôd.
Geologické faktory sú často limitujúce, prípadne obmedzujúce príčiny využitia územia. Približne stredom obce Sebechleby prebieha izolínia regionálnej seizmickej aktivity 4/50 MSC škály, ktorá má v predmetnej časti územia východo – západný smer a do 50MSC škály spadá územie na juh od tejto izolínie. Za podmienečne vhodné, prípadne nevhodné územia na stavebnú činnosť sa však podľa noriem považujú až hodnoty vyššie od 60 MSK.

Ďalším z limitujúcich geofaktorov je stabilita svahov. Hlavne v južnejšej časti územia možno očakávať náchylnosť na svahové pohyby a tvorbu výmoľovej erózie (na strmších svahoch). V údolných partiách naproti tomu je geologické prostredie vhodné na vybudovanie skládok komunálnych odpadov.
Z hľadiska radónového rizika možno konštatovať, že existuje korelácia medzi litologickým zložením geologického podložia a radónovým rizikom. V oblasti výskytu lávových prúdov amfibilicko – pyroxenických andezitov v severnej časti územia (napr. kóta 504 západne od Sitnianskej Lehôtky) je oblasť nízkeho radónového rizika.

 

1.4 Zložky životného prostredia

Ochrana prírody
• Na území katastra Sebechleby sa nenachádzajú podľa zákona NR SR č. 287/94 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vyhlásené a na ochranu navrhované územia podľa § 16,17,18,19, tzn. územia so štvrtým a piatym stupňom ochrany.
• Do severnej časti územia katastra zasahuje územie chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, vyhlásené vyhláškou MK SSR č.124/1979 zo dňa 22.9.1979, ktorému podľa zákona NR SR č. 287/94 Z.z. o ochrane prírody a krajiny prislúcha druhý stupeň ochrany (§ 13), z čoho vyplýva, že je potrebné dodržiavať režim ochrany daný platnou legislatívou

Ochrana ovzdušia
V riešenom území nenachádzajú žiadne veľké zdroje znečistenia ovzdušia. Stredné a malé zdroje znečistenia sú podrobne spracované v prieskumoch a rozboroch ÚPN Sebechleby. Do roku 1998 malo byť plynofikovaných 50 % domov v obci čím sa zlepší situácia s čistotou ovzdušia najmä vo vykurovacom období.

 

1.5 Demografická situácia a bytový fond

Demografická situácia

Pri sledovaní vývoja počtu obyvateľov od r. 1961 pozorujeme značné kolísanie hodnôt a striedanie rastu s poklesom. Od r. 1961 do r. 1970 došlo v Sebechleboch k úbytku obyvateľstva o 35 osôb, t.j. o 2,73%. Od r. 1970 do r. 1980 bol zaznamenaný malý nárast o 12 osôb, t. j. o 0,72%. Od r. 1980 do r. 1991 došlo znova k poklesu obyvateľstva o 89 obyvateľov, t.j. o 7,07%.
V poslednom desaťročí počet obyvateľov postupne klesal, no po r. 2000 nastal opäť nárast obyvateľstva, ktorý za obdobie 1991-2007 činí celkom 3,40% (46 osôb).

Vývoj počtu obyvateľov v Sebechleboch v období 1991 – 2007

Rok 1991 1995 1996 1997 1998 2000 2003 2005 2006 2007
Počet ob. 1170 1167 1163 1152 1162 1180 1189 1201 1205 1216
Rast,
pokles -% – -0,76 -0,34 -0,98 0,86 1,01 1,02 1,03 1,03 1,04

Zaujímavý je vzostup pôrodnosti koncom 90. rokov, ako aj nárast prisťahovaných – zrejme z mladších vekových skupín, nakoľko v obci došlo k podstatnejšiemu zlepšeniu vekovej skladby obyvateľstva. Kým r. 1997 sa vo vekovej štruktúre obyvateľstva približovali podiely predproduktívneho a poproduktívneho veku, v súčasnosti podiel detskej zložky výrazne prevláda.
Pri odhade vývoja obyvateľstva v obci Sebechleby sme vychádzali zo súčasných demografických pomerov – vekovej skladby obyvateľstva, pôrodnosti, pričom sme zohľadnili aj predpoklady úmrtnosti. Na základe uvedených aspektov predpokladáme, že Sebechleby dosiahnu r. 2013 prirodzeným vývojom 1250 obyvateľov.
V obci Sebechleby žije 578 ekonomicky aktívnych, t.j. 48,45% obyvateľov (r. 1991 – 46,32%) a z nich 289 (50,0%) žien. Očakávame, že v dôsledku zhoršujúcej sa vekovej skladby v celoslovenskom meradle sa bude predlžovať veková hranica odchodu do dôchodku, čím bude počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva narastať. V r. 2013 predpokladáme v obci Sebechleby 50,5 ekonomicky aktívnych na 100 bývajúcich obyvateľov.

Bytový fond

Podľa Sčítania r. 1991 mala obec Sebechleby 379 cenzových domácností a 328 trvale obývaných bytov. Z toho vyplýva, že na 100 cenzových domácností pripadalo 86,54 bytov, pričom priemerná veľkosť cenzovej domácnosti bola 3,09 osôb. Koeficient obývanosti r. 1991 predstavoval 3,57 obyv./ 1 trvale obývaný byt.
Podľa SODB r. 2001 mala obec Sebechleby 417 bytov, z toho 335 trvale obývaných a 82 neobývaných. Na 1 trvale obývaný byt pripadalo 3,56 osôb, čo je najmä zásluhou nárastu neobývaných domov (r. 1991 – 54 neobývaných domov) takmer na úrovni r. 1991.
Predpokladáme, že do r. 2013 ubudne v obci Sebechleby zmenou obytnej funkcie na inú 12 bytov.
Pri výpočte výhľadového počtu bytov na r. 2013 vychádzame z odhadu demografického vývoja a prognózovaného koeficientu obývanosti, ktorý ovplyvňujú vývojové trendy veľkosti cenzovej domácnosti, ako aj predpokladaná miera chceného spolužitia.
Predpokladáme, že do r. 2013 sa v obci Sebechleby zníži koeficient obývanosti na 3,40 obyv./1 trvale obývaný byt a zvýši sa ukazovateľ počtu bytov na 1000 obyv. zo súčasných 280,8 na 294 bytov. Nová bytová výstavba bude realizovaná jednak formou doplnenia jestvujúcej zástavby na nezastavaných parcelách, ako aj rekonštrukciou a zobytnením neobývaných priestorov. Čistý prírastok bytov oproti r. 2001 bude predstavovať 28 bytov, teda r. 2013predpokladáme v Sebechleboch 363 trvale obývaných bytov.

Vývoj bytového fondu do r. 2013:

Ukazovateľ 2001 2013
počet obyvateľov 1193 1235
počet trvale obýv. bytov 335 363
odpad bytového fondu 12
potreba novej bytovej výst. 40
počet obyv./1byt 3,56 3,40
počet bytov/1000 obyv. 281 294

 

1.6 Kultúrne dedičstvo

• Kataster
Katastrálne územie obce má plochu 3 042 ha. V tomto priestore je situované:

– a) Sídlo obce Sebechleby s navrhovaným vymedzeným priestorom historického jadra. (HJ)

b) Lokalita Mladá Hora, ktorej časť sa navrhuje chrániť formou vyhlásenia pamiatkovej zóny. (PZ)

c) Stará Hora s pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry. (PRĽA)

– V katastrálnom území bola identifikovaná drobná sakrálna architektúra – božie muky, votívne sochy, kríže. Celkovo sa ich zachovalo 8. Nachádzajú sa na poľných cestách, medzi vinicami, nad bývalým kameňolomom, na rázcestiach. Všetky sú chránené ako „objekty pamiatkového záujmu dotvárajúce prostredie“ s nárokmi na primeranú odbornú údržbu, resp. obnovu.

– V rámci ochrany technických pamiatok bolo v území lokalizovaných 5 objektov bývalých mlynov, z toho 2 mimo vlastného sídla obce, z ktorých jeden sa dostal pod hladinu vodnej nádrže v priestore Mladej Hory.

– Kultúrne pamiatky (KP) sú v obraze krajiny priestorovými dominantami. Výrazným objektom v centre historického jadra obce je Kostol Sv. Michala. Akcentom pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry na Starej Hore je Kostolík Sv. Urbana.

• Sebechleby – sídlo

– Návrh územného plánu riešenia ochrany pamiatkového fondu vymedzuje v centre obce Sebechleby historické jadro (HJ). Ide o priestor, ktorý na severe ohraničujú objekty bývalých mlynov a kaplnky P. Márie, na juhu hraničí tiež objektom bývalého mlyna. Východnú hranicu tvorí oblúk potoka, na západe bloky obytnej zástavby vytvárajú typický šošovkovitý urbanistický útvar s dominantou Kostola Sv. Michala.
Letecké snímky a overenie existujúcej situácie v sídle potvrdzujú, že historické jadro tvorí urbanistická štruktúra zachovaných kompaktných blokov obytnej zástavby s pôvodnou parceláciou, uličnými čiarami a výškovým zónovaním.
Obec Sebechleby predstavuje typ vretenovitej zástavby pozdĺž vertikálnej cestnej osi, rozširujúcej sa v šošovkovité historické jadro.
V návrhu územného plánu sa v rámci dopravy, napriek snahe o obchvat, nepodarilo vyriešiť úplnú elimináciu nepriaznivého vplyvu horizontálneho preseknutia centra obce s HJ hlavnou dopravnou komunikáciou.

– V historickom jadre sú situované chránené pamiatkové objekty nasledovných kategórií:
a) V Ústrednom zozname – v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok sú zapísané:
1. Kostol sv. Michala – pod č. 1112/0
2. Plastika Trojice – pod č. 2686/0
3. Plastika Sv. Vendelína – pod č. 2268/0
4. Pomník padlým – pod č. 1178/0
b) V Súpise pamiatok na Slovensku sú evidované:
1. Kaplnka P. Márie – nesk. barok 1. pol. 18. stor.
2. Prícestná socha sv. Jána Nep. – barok. 1785
3. Socha sv. Floriána – ľud. kam. plast. pol. 19. stor.
4. Kamenné súsošie Kalvárie (mimo HJ)

c) Technické pamiatky – sú obývané objekty bývalých troch mlynov, ktoré svojou polohou v sídle dodnes evokujú dôležitosť priestorotvorného prvku historického jadra – vodného toku.

• Mladá Hora
Návrh ochrany pamiatkového fondu v tejto časti riešeného územia obce Sebechleby vymedzuje priestor s predpokladom vyhlásenia vidieckej pamiatkovej zóny (PZ).
Urbanisticko-architektonický komplex na Mladej Hore napriek tomu, že v nej zatiaľ nie je žiadny objekt klasifikovaný ako pamiatkovo chránený, predstavuje v zásade podobné kultúrno-historické hodnoty ako lokalita Stará Hora, v ktorej bola v roku 1981 vyhlásená pamiatková rezervácia ľudovej architektúry (PRĽA).
Najcennejšia časť Mladej Hory sa však v posledných desaťročiach porušila – , aj z dôsledku absencie regulatívov týkajúcich sa najmä architektonického stvárnenia novostavieb v priestore pôvodných vinohradníckych domčekov.

– Účelom návrhu vyhlásenia pamiatkovej zóny, resp. ochrany vytypovaných vinohradníckych domov formou súboru pamiatkovo chránených objektov, je zabrániť ďalšej devastácii tejto lokality s cieľom zachovania jej kultúrno-historických hodnôt v budúcnosti, aj pri využívaní jej možností na rekreačné a výrobné účely (vinohradníctvo, ovocinárstvo, včelárstvo), vychádzajúcich z miestnych tradícií.

• Stará Hora

Z hľadiska zachovania kultúrneho dedičstva týkajúceho sa historického urbanisticko-architektonického pamiatkového fondu a tradícií spôsobu pôvodného získavania obživy miestneho obyvateľstva, je najcennejšou časťou obce Sebechleby lokalita Stará Hora.
Riešené územie je situované 3 km SZ od centra obce. Terénny prieskum a letecké snímky potvrdili, že historická sídelná štruktúra má dodnes výraznú väzbu na okolitú, harmonicky vyváženú kultúrnu krajinu viníc a ovocných sadov, s priestorovou dominantou Kostolíka Sv. Urbana – patróna vinohradníctva.

– Uznesením vlády SSR č. 22 bola Stará Hora v Sebechleboch 21. januára 1981 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry (PRĽA). Lokalita je dokladom pretrvávajúcich tradícií kultúrneho dedičstva na základe pôvodného zamestnania obyvateľstva vinohradníctvom rozšíreného v celej krupinskej oblasti, ale svojím kultúrno-historickým významom presahuje regionálny rámec.
V KURSe 2001 je PRĽA zaradená do hodnotení celoštátneho významu.

 

2. STRATÉGIA ROZVOJA

2.1 Vízia územia

V malebnom prostredí obce Sebechleby s dobudovanou vidieckou infraštruktúrou o 15 rokov budú žiť zdraví a vzdelaní ľudia s dostatkom pracovných príležitostí v cestovnom ruchu a v službách vďaka využitiu kultúrneho dedičstva. Rozvinie sa využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Pre starších obyvateľov sa sprístupní sociálna starostlivosť. Za pomoci spoločnej informatizácie a propagácie sa zviditeľní územie doma i v zahraničí.
2.2 SWOT analýza územia

SILNÉ STRÁNKY

Strategická geografická poloha S-J / Krakow – Banská Štiavnica – Dudince – Budapešť
Strategické cestné ťahy S-J, Z-V
Malebné vidiecke prostredie
Pomerne čisté životné prostredie
Dostatok obnoviteľných zdrojov energie
Aktívne spoločenské organizácie v obciach
Mikroregionálny produkt “Svätourbanské dionízie”
Ľudové tradície
Remeselníci
Zachovalá Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Stará hora
Historické a kultúrne pamiatky
Vybudovaná infraštruktúra vodovod, plynofikácia
Školské a predškolské zariadenia
Rozvinutý textilný priemysel
Rozvinutý drevospracujúci priemysel
Dobre fungujúce školstvo
Služby – veľký počet živnostníkov / drobných podnikateľov

SLABÉ STRÁNKY

Čierne skládky
Zarastené chotáre a neupravené verejné priestranstvá
Nedostatok pracovných príležitostí
Nedostatočne využité obnoviteľné zdroje energie
Apatia ľudí voči veciam verejným
Migrácia mladých ľudí
Nedostatok kultúrno-spoločenského vyžitia
Nedostatočne dobudovaná miestna infraštruktúra, kanalizácia
Nedostatočná dopravná obslužnosť územia
Nedostatočný bytový fond
Nedostatočná informačná obslužnosť / služby mobilných operátorov / internet
Úpadok poľnohospodárstva
Obyvateľstvo starne
Slabo rozvinuté služby pre obyvateľstvo
Nedostatočne rozvinutý turizmus
Nedostatok finančných prostriedkov
Zlá legislatíva
Slabá medializácia a propagácia územia
Nedostatočne rozvinuté podnikateľské prostredie

PRÍLEŽITOSTI

Rozvoj vidieckeho turizmu a cestovného ruchu
Tvorba produktov vidieckeho turizmu a cestovného ruchu
Tvorba sociálnych programov
Využitie prírodných zdrojov
Využitie kultúrnych a historických zdrojov
Možnosti dobudovanie miestnej infraštruktúry
Podporiť sebarealizáciu mladých ľudí v území
Vytvoriť nové pracovné príležitosti
Spolupracovať s drobnými podnikateľmi
Možnosti medziobecnej spolupráce
Spoločná efektívna medializácia a propagácia
Spoločná informatizácia a internetizácia
Efektívne financovanie

OHROZENIA

Nevyužité ľudské zdroje
Vyľudňovanie územia
Nedostatok finančných prostriedkov
Slabá podpora malých a stredných podnikateľov
Slabá medziobecná komunikácia a spolupráca
Byrokracia
Upadajúce poľnohospodárstvo
Zvyšujúca sa nezamestnanosť
Slabá spoločná propagácia územia
Neexistujú spoločné stratégie rozvoja

2.3 Problémová analýza územia

PROBLÉMY Málo pracovných príležitostí
Nedostatočne rozvinutý CR Nezáujem ľudí o veci verejné Nedostatočná infraštruktúra
RIEŠENIA Podporiť malé podnikanie
Podpora ubytovania na súkromí Podpora spoločenských organizácii Úprave verejných priestranstiev a ciest
Úprava verejných budov
kanalizácia obce
Zvýšiť vzdelanostnú úroveň obyvateľov Využitie voľných budov Podpora kultúrnospoločenských podujatí Rekonštrukcia verejných kultúrnych a spoločenských zariadení a školských zariadení ZŠ,MŠ,ŠJ.

Vytvorenie doplnkových služby v CR Realizovať osvetu Tvorba cyklotrás a náučných chodníkov

Zachovať remeslá a tradície
Internetizácia územia
Obnova prírodných a kultúrnych pamiatok

Zlepšiť propagáciu

PORADIE PROBLÉMOV PODĽA MATRICI

1) Málo pracovných príležitostí
2) Nezáujem ľudí o veci verejné
3) Nedobudovaná infraštruktúra
4) Nedostatočne rozvinutý CR

2.4 Strategické a špecifické ciele, opatrenia

Strategický cieľ
Zvýšiť kvalitu života obyvateľov územia obce Sebechleby najmä prostredníctvom aktívnej participácie na rozvoji, vytváraním vhodných pracovných príležitostí a dobudovaním infraštruktúry do roku 2013

Špecifický cieľ 1

Zvýšiť pridanú hodnotu malých podnikateľov v cestovnom ruchu v obci Sebechleby

Špecifický cieľ 2

Rozvíjať aktívnu občiansku spoločnosť
Špecifický cieľ 3

Dobudovať infraštruktúru obce

Opatrenie 1.1
Podpora malého podnikania v cestovnom ruchu v území
Opatrenie 2.1
Podpora občianskych aktivít
Opatrenie 3.1
Podpora dobudovania vidieckej maloplošnej infraštruktúry

Opatrenie 1.2
Podpora vedomostí a zručností v cestovnom ruchu

Opatrenie 2.2
Podpora zachovania kultúrneho, historického a prírodného dedičstva
Opatrenie 3.2
Podpora internetizácie a informatizácie

Opatrenie 1.3
Podpora ostatných subjektov tvoriacich pracovné príležitosti

3. AKČNÝ A FINANČNÝ PLÁN ÚZEMIA

3.1 Štruktúra opatrení

Návrh riešenia rieši obec Sebechleby ako sídlo nad rámec lokálneho významu s ohľadom na predpoklady pre územný rozvoj z hľadiska nových záberov plôch mimo zastavané územie, má výrazný potenciál v existujúcom stavebnom fonde, má vhodné podmienky pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu (Mladá Hora a Stará Hora) a svojou polohou ku hlavným komunikačným regionálnym a nadregionálnym komunikačným osiam vytvára podmienky pre rozvoj obytnej funkcie s predpokladmi pre rozvoj rôznych výrobných a podnikateľských aktivít s vhodným zázemím občianskej a sociálnej vybavenosti.
Vo väzbe na uvedené v rámci prevádzkových väzieb návrh rieši aj hlavné pešie a dopravné koridory spájajúce predovšetkým priestor sídla a priestor rekreácie Mladá Hora.
Návrh riešenia územného plánu obce je v kompatibilite s hlavnými princípmi rozvoja obce, ktorými sú:
? vytvorenie podmienok pre vhodné bývanie

? zabezpečenie kvalitných životných podmienok obyvateľov dobudovaním technickej a občianskej vybavenosti a dostatočnou sociálnou starostlivosťou

? vytváranie podmienok pre turizmus na území obce doplnením služieb a vybavenosti v cestovnom ruchu a budovaním príťažlivosti prostredia

? segregácia dopravy a zabezpečenie bezpečnosti chodca dobudovaním chodníkov pre peších a cyklistov, dopravným značením, prístreškami a čakárňami na autobus, odstavnými plochami pre automobily a parkoviskami

? dobudovanie verejných priestorov v obci s dôrazom na centrum obce, vyriešenie verejnej zelene a zariadenie verejných plôch, umocniť ťažiskové priestory

? prestavba parku a jeho ozdravenie vrátane obnovy zelene popri komunikáciách

? vybudovanie kvalitného informačného systému v celej oblasti a zvýšenie spolupráce v rámci regiónu

? vymedzenie plôch pre podnikateľské aktivity s cieľom vytvárať podmienky pre rozvoj nových pracovných príležitostí a rozvoj podnikateľských aktivít v oblasti služieb domáceho a zahraničného cestovného ruchu

? využívanie existujúcej vody v priestore a zameranie jej využitia na spotrebu, tvorbu prostredia a kvalitu ovzdušia.

? zachovanie tradičného pôdorysu zástavby v obci

? architektonické zosúladenie objektov a zariadení v pôvodných regionálnych tvaroch a znakoch a dôraz na vysokú kvalitu riešenia s uprednostnením pôvodných regionálnych prvkov ľudovej architektúry s uplatnením prírodných materiálov

? nevytváranie nových priestorovo výškových dominánt pri návrhu nových objektov ale tvorba harmónie krajinného a sídelného obrazu

Podľa polohy a významu obce návrh predpokladá, že obec Sebechleby môže tvoriť sídlo nad rámec lokálneho významu t.j. že má predpoklady pre územný rozvoj z hľadiska nových záberov plôch mimo zastavané územie, má výrazný potenciál v existujúcom stavebnom fonde, má vhodné podmienky pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu (Mladá Hora) a svojou polohou ku hlavným komunikačným regionálnym a nadregionálnym komunikačným osiam bude tvoriť podmienky aj pre rozvoj rôznych výrobných a podnikateľských aktivít s vhodným zázemím občianskej a sociálnej vybavenosti.
Vo väzbe na uvedené návrh rieši prevádzkové väzby aj hlavné pešie a dopravné koridory spájajúce predovšetkým priestor sídla a priestor rekreácie Mladá Hora.

Oblasť dopravy a MK
– vyriešiť rekonštrukciu MK v intraviláne a extravilanu obce
– navrhnúť riešenie centrálnej obecnej zóny chodníky a verejná zeleň

Oblasť bytovej výstavby
– Vybrať lokalitu pre IBV pre cca 30 RD v náväznosti na existujúce inžinierske siete.
– Navrhnúť rekonštrukciu existujúcich RD v strede obce.
– Výmera pozemkov pre výstavbu RD cca 800 – 1 000 m2.

Podnikateľská sféra – zamestnanosť
– S cieľom sústredenia podnikateľských aktivít a tým vylúčenia negatívnych vplyvov z obytného územia (hluk, doprava a pod.) spracovať „Podnikateľskú zónu“
Školstvo
– V priestoroch základnej školy počítať s vybudovaním školských dielní.
– Pre zabezpečenie stabilizácie pedagógov v areáli ZŠ počítať s vybudovaním 4 učiteľských bytov (3 a 2 izbové).
– Riešiť plynofikáciu ZŠ a MŠ ako aj rekonštrukciu školských budov.
Kanalizácia
– Riešiť splaškovú kanalizáciu a koncovku ČOV v spolupráci z obcou
H.Nemce

Odpadové hospodárstvo
– Zaviesť separovaný zber odpadu.
– Vyriešiť kompostovanie rastlinného odpadu v obci.
– Pre ochranu podzemných vôd navrhnúť uskladnenie maštaľného hnoja.

Mladá Hora
– Riešiť dostavbu objektov pivníc.
– Navrhnúť cestný systém.
– Využiť územie pre voľný turistický ruch v náväznosti na rekreačné zariadenie a vodnú nádrž Sebechleby.
– Riešiť dobudovanie turistiky, z využitím geotermálneho zdroja
– Riešenie zimnej turistiky – lyžovanie.
Stará Hora
– Vyriešiť zapojenie záchrany genofondu. (Podľa projektu SPÚ Nitra).
– Vyriešiť plochy pre účinkujúcich pri folklórnych podujatiach.
– Navrhnúť verejné sociálne zariadenie.
– Riešiť parkovanie účastníkov folklórnych slávností.

– Návrh dostavby PRĽA, voľných plôch alebo zóny s povolenou výstavbou.
– V PRĽA Stará Hora uvažovať s usmerneným turistickým ruchom.

3.2 Tabuľky špecifických cieľov

[h1]2007[/h1]

[h2]REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII – INTRAVILÁN OBCE[/h2]

Investičná akcia zabezpečí rekonštrukciu MK v intraviláne obce v celkovej dĺžke 4,8 km. Stavba rieši rekonštrukciu miestnych komunikácii pozostávajúcu z rekonštrukcie existujúcich živičných vrstiev a to vybudovaním nového živičného krytu.

Projektová dokumentácia stavebná : spracovaná – Ing.Lešták –Banská Bystrica
Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok : máj 2007
Zabezpečenie financovania : Operačný program základná Infraštruktúra 2007
Realizácia stavby : október 2007

[h2]KANALIZÁCIA A ČOV I. etapa – ZVOZ ŽUMP[/h2]

Stavba bude riešiť vybudovanie ČOV I. etapa pre aglomeráciu obcí Sebechleby- Hontianske Nemce, a bude zabezpečovať zvoz zo žúmp v jednotlivých obciach fekálnym autom.

Projektová dokumentácia stavebná : spracovaná – Hydroeco B.Bystrica
Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok : máj 2007- SAŽP B.Bystrica
Zabezpečenie financovania : Operačný program základná Infraštruktúra 2007
Realizácia stavby : október 2007

[h2]KANALIZÁCIA A ČOV II. etapa – Príprava stavebného projektu[/h2]

Príprava zabezpečenia stavebného projektu bude pozostávať z vypracovania žiadosti na zabezpečenie finančných prostriedkov na samotnú projektovú dokumentáciu stavby ktorá rieši odkanalizovanie obcí H.Nemce a Sebechleby do spoločnej ČOV ( cca. 1,0 mil. Sk náklady na PD). O zdroje na financovanie projektu sa chceme uchádzať z finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Prípravu projektu zabezpečí firma EUROactivity Bratislava

Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok : apríl 2007- EUROactivity Bratislava
Zabezpečenie financovania : EHP a Nórsky finančný mechanizmus

[h2]REKONŠTRUKCIA NÁMESTIA[/h2]

Stavba rieši rekonštrukciu centrálneho priestoru (námestia) obce v priestore od kostola po park za obecným úradom. Na riešenie územia je spracovaná štúdia z roku 1999 autorky Ing.arch. Kavčákovej. Riešenie zahŕňa rekonštrukciu verejných priestranstiev a plôch zelene, verejného osvetlenia, chodníkov a dažďovej kanalizácie včítane kanála popri št. ceste Ladzany – H.Nemce

Projektová dokumentácia stavebná : spracuje Ing. Lešták – B.Bystrica október 2007
Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok : apríl 2008- SAŽP B.Bystrica
Zabezpečenie financovania : Operačný program základná Infraštruktúra

[h1]2008[/h1]
Realizácia stavby : jún 2008

[h2]REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU[/h2]

Rekonštrukcia objektu kultúrneho domu rieši celkovú rekonštrukciu stavby postavenú v roku 1973, tak aby zodpovedala potrebám obce pre rozvoj kultúrnych aktivít, ako aj rozvoju turistického ruch v obci. Predpokladá zateplenie objektu, vyriešenie ekologického vykurovania, výmenu okien a prispôsobenie priestorov pre kultúrny a ekonomický rozvoj obce. taktiež zámerom je aj celkové riešenie námestia obce v celkovom pohľade, nakoľko objekt tvorí jeho výraznú kompozičnú charakteristiku.

Projektová dokumentácia stavebná : spracovanie január 2008
Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok :apríl 2008- SAŽP B.Bystrica
Zabezpečenie financovania : Operačný program základná Infraštruktúra
Realizácia stavby : jún 2008

[h2]REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY[/h2]

Rekonštrukcia objektu materskej školy rieši stavebno technický stav objektu postaveného v roku 1980, ktorý sa využíva pre potreby MŠ. V objekte je potrebné riešiť zatekanie nevhodnej plochej strechy za sedlovú, zateplenie budovy, výmenu okien, ako aj celkové vonkajšie priestory areálu MŠ využívané pre potreby detí.

Projektová dokumentácia stavebná : spracovanie február 2008

2008

Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok :apríl 2008-
Zabezpečenie financovania : Operačný program základná Infraštruktúra
Realizácia stavby : jún 2008

[h2]REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY[/h2]

Rekonštrukcia objektu základnej školy zlepší stavebno technický stav objektu postavený v roku 1960 pre potreby modernej školy, ktorá zabezpečuje základnú vzdelanostnú úroveň obyvateľov obce. predpokladá sa zateplenie objektu, zabezpečenie vykurovania ekologickým palivom, ako aj celková vonkajšia úprava povrchového plášťa budovy a úprava školského areálu.

Projektová dokumentácia stavebná : spracovanie marec 2008
Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok :apríl 2008
Zabezpečenie financovania : Operačný program základná Infraštruktúra
Realizácia stavby : jún 2008

[h1]2009[/h1]

[h2]KANALIZÁCIA A ČOV II. ETAPA – REALIZÁCIA[/h2]

II. etapa kanalizácie a ČOV má zabezpečiť vybudovanie kanalizačných zberačov a ČOV spoločnej pre obce Sebechleby a Hontianske Nemce. Stavba v konečnom dôsledku zabezpečí značné zlepšenie podmienok ochrany životného prostredia a ochrany vôd v konglomeráte združených obcí a povodia vodných tokov Belujský potok a Štiavnica, ktorý je významný vodohospodársky vodný tok.

Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok : apríl 2009
Zabezpečenie financovania : Operačný program základná Infraštruktúra
Realizácia stavby : jún 2010

[h1]2011[/h1]

[h2]REKONŠTRUKCIA A OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREALU[/h2]

Stavba zabezpečí obnovu a rekonštrukciu športového areálu nachádzajúceho sa v obci, pre potreby športového vyžitia obyvateľov obce a návštevníkov obce. Predpokladá sa obnova futbalového ihriska, vybudovanie novej hracej plochy z umelým povrchom, tenisovým areálom, ako aj z areálom pre zimné športy (hokej).

Projektová dokumentácia stavebná : spracovanie október 2011

[h1]2012[/h1]

[h2]VYUŽITIE TERMÁLNEHO ZDROJA[/h2]

Predpokladá využitie termálneho zdroja nachádzajúceho sa na území obce z využiatím pre potreby rekreácie obyvateľov obce, ako aj pre turistický ruch.

Projektová dokumentácia stavebná : sprAcovanie október 2012

[h1]2013[/h1]

[h2]VYBUDOVANIE GOLFOVÉHO AREÁLU[/h2]

Predpokladá vybudovanie golfového areálu v priestoroch extravilanu obce, ktorý dotvorí rekreačné a voľnočasové aktivity pre obyvateľov a návštevníkov obce.

Projektová dokumentácia stavebná : spracovanie október 2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *