Starosta obce
15. januára 2011
Poslanci obecného zastupiteľstva
15. januára 2011

Hlavný kontrolór obce

Ing. Ladislav Uday
hlavný kontrolór obce /úväzok 0,25/
vzdelanie: vysoká škola ekonomická
tel.: 045/5591713 
e-mail: obecsebechleby@mail.t-com.sk


• hlavný kontrolór obce Sebechleby (ďalej len hlavný kontrolór) vykonáva svoju činnosť v rámci pôsobnosti orgánov obce Sebechleby (ďalej len obec) 
• hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo v súlade s § 18 ods. (1) a § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesť rokov
• funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnických osôb založených alebo zriadených obcou, iného zamestnanca obce
• hlavný kontrolór je zamestnancom obce a platia pre neho príslušné práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

Rozsah kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra
• Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami, ako aj zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia s majetkom a majetkovými právami obce, kontrola hospodárenia s finančnými zdrojmi a kontrola finančných operácií, hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou Sebechleby
• Kontrola právnických osôb založených obcou Sebechleby, právnických osôb s majetkovou účasťou obce a právnických osôb, v ktorých je obec spoluvlastníkom. Kontrolu vykonáva v rozsahu tohto majetku, v súlade s príslušnými zriaďovacími dokumentmi (štatút, stanovy) a podľa požiadaviek obecného zastupiteľstva
• Kontrola tvorby a čerpania jednotlivých položiek rozpočtu obce
• Vykonávanie kontroly účtovníctva a pokladničných operácií obecného úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou
• Kontrola súladu činnosti organizácií a právnických osôb zriadených obcou s ich zriaďovacími a zakladacími listinami
• Kontrola správnosti dodržiavania náležitostí vo veciach miestnych daní a poplatkov v obci, verejnej dávky ako i poskytnutia pôžičky, dotácie alebo návratnej finančnej pomoci právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a ostatným fyzickým osobám
• Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *